Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Horná Súča
ObecHorná Súča

2022 „Solidarita v partnerstve: sociálna a medzikultúrna spolupráca – kľúč k európskej solidarite“

eu obcanom

„Solidarita v partnerstve: sociálna a medzikultúrna spolupráca – kľúč k európskej solidarite“

Projekt „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności“ bol financovaný s podporou Európskej únie v rámci programu „Európa pre občanov“

Realizovaný bol cez výzvu 2 – opatrenie 2.1 „Twinning miest“

Účasť: Do projektu sa zapojilo 250 občanov, najmä 100 účastníkov z Wilamowic (Poľsko), 10 účastníkov z Kisújszállás (Maďarsko), 30 účastníkov z Hornej Suce (Slovensko), 50 účastníkov z Dolního Benešova (Česko), 20 účastníkov z Rajeckých Teplíc (Slovensko). ), 10 účastníkov zo Županje (Chorvátsko), 10 účastníkov z Klanjca (Chorvátsko), 20 účastníkov z Kuneradu (Slovensko).

Miesto/Termíny:

Podujatie sa konalo vo Wilamowiciach (Poľsko) od 27.05.2022 do 30.05.2022.

Stručný opis:

Deň 27.05.2022 bol venovaný diagnostike situácie v Európskej únii v kontexte opakujúcich sa kríz hodnôt, ktoré sú základom fungovania Spoločenstva. Účastníci stretnutia sa zúčastnili workshopov o príčinách kultúrnej diskriminácie národnostných menšín. Workshop bol zameraný na rozvoj zručností a rozšírenie vedomostí účastníkov v oblasti metód boja proti kultúrnej diskriminácii národnostných menšín. Prebehla diskusia o identifikácii nenávistných prejavov v elektronických médiách a tlači a diskusia o tom, ako riešiť krízu solidarity v EÚ, vrátane spolupráce rôznych skupín v rámci Spoločenstva. Bola iniciovaná séria debát s euroskeptikmi, prvou témou bola protiimigrantská rétorika objavujúca sa vo verejnom priestore. Posledným podstatným prvkom dňa boli koncepčné workshopy, kde sa začalo pracovať na vývoji predpokladov plánu sociálnej kampane „Solidarita v partnerstve – sociálna a interkultúrna spolupráca ako kľúč k európskej solidarite.“ Rušný deň zakončil integračný večer s rodiny.

Deň 28.5.2022 bol venovaný hľadaniu účinných metód boja proti kultúrnej diskriminácii na miestnej úrovni. V diskusii zaznelo, že jednou z takýchto metód je spoznávať kultúru národnostných menšín v obciach zúčastnených na stretnutí a uznávať ich ako rovnocenné kultúrne dedičstvo daného územia. Počas workshopu bol predstavený a overený koncept „Partnerského diskusného fóra“. Potom počas diskusií s mladými ľuďmi a seniormi bola nastolená úloha medzigeneračného integračného dialógu ako nástroja na formovanie budúcnosti EÚ týmito dvoma skupinami občanov. Potom sa účastníci stretnutia vrátili k práci v rámci koncepčného workshopu o vývoji sociálnej kampane „Solidarita v partnerstve“ a v rámci interkultúrnych workshopov za účasti predstaviteľov rôznych umeleckých prostredí na pláne spolupráce s organizáciami zaoberajúcimi sa s kultúrou a plánom spoločných medzinárodných umeleckých podujatí Na záver dňa sa hostia v rámci teambuildingových aktivít zúčastnili na poprednom podujatí v obci pod názvom „Wilamowskie Śmiergusty“.

Deň 29.05.2022 je ďalšou akciou venovanou rozvoju riešení zameraných na posilnenie solidarity ako prvku, ktorý spája rôzne kultúrne skupiny v rámci Spoločenstva, ktorým je EÚ. Udalosti toho dňa sa začali ďalšou debatou s euroskeptikmi, počas ktorej zaznela otázka, či je odchod z EÚ jedinou metódou riešenia problémov krajín EÚ. Počas debaty boli konfrontované argumenty týkajúce sa budúcnosti EÚ a smerovania budúceho diania: rozpad, stabilizácia, ďalšia integrácia. Potom pri diskusiách s mladými ľuďmi a seniormi zaznela téma solidarity, vrátane solidarity činov a medzigeneračnej solidarity, ako aj chápania pojmu solidarity minulosti a súčasnosti. Tieto úvahy viedli účastníkov stretnutia k ďalšiemu workshopu, v rámci ktorého bola vypracovaná prvá časť komplexnej dohody: „Kultúrna spolupráca v EÚ – poznávajme naše dedičstvo“, ktorá je špecifickým ukazovateľom rozvoja kultúrnej spolupráce. Jeho prvé účinky boli viditeľné počas nasledujúcich medzikultúrnych workshopov, počas ktorých sa plánovali spoločné medzinárodné umelecké podujatia. Na záver aktivít sa účastníci zúčastnili druhého dňa kultúrneho podujatia so stretnutím vo „Wilamowskie Śmiergusty“. Deň 30.05.2022 bol venovaný ukončeniu koncepčných prác, zhrnutiu a plánovaniu ďalšej spolupráce. Počas workshopu bola vypracovaná druhá časť komplexnej dohody: „Kultúrna spolupráca v EÚ – spoznajme naše dedičstvo“, finalizáciou práce

The project «Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności» was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"    

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 "Town-Twinning”
Participation: The project involved 250 citizens, notably 100 participants from Wilamowice (Poland), 10 participants from Kisújszállás (Hungary), 30 participants from Horna Suca (Slovakia), 50 participants from Dolní Benesov (Czechia), 20 participants from Rajecké Teplice (Slovakia), 10 participants from Zupanja (Croatia), 10 participants from Klanjec (Croatia), 20 participants from Kunerad (Slovakia).

Location/ Dates: The event took place in Wilamowice (Poland), from 27/05/2022 to 30/05/2022.

Short description:  
The day of 27/05/2022 was devoted to diagnosing the situation in the European Union in the context of the recurring crises of the values underlying the functioning of the Community. The participants of the meeting took part in workshops on the causes of cultural discrimination of national minorities. The workshop was aimed at developing skills and expanding the knowledge participants in the field of methods of counteracting cultural discrimination of national minorities. There was a discussion on the identification of hate speech in electronic media and in the press, and a discussion on how to solve the solidarity crisis in the EU, including cooperation between various groups within the Community. A series of debates with Eurosceptics was initiated, the first topic was the anti-immigrant rhetoric appearing in public space. The last substantive element of the day were concept workshops where work began on the development of the assumptions of the social campaign plan "Solidarity in Partnership – social and intercultural cooperation as a key to European solidarity”. The busy day ended with an integration evening with families.
The day of 28/05/2022 was dedicated to the search for effective methods of counteracting cultural discrimination at the local level. During the discussion, it was indicated that one of such methods is to learn about the culture of national minorities in the municipalities participating in the meeting and to recognize them as equal cultural heritage of a given area. During the workshop, the concept of the "Partnership Discussion Forum" was presented and verified. Then, during discussions with young people and seniors, the role of the intergenerational integration dialogue was raised as a tool for shaping the future of the EU by these two groups of citizens. Then the participants of the meeting returned to work as part of the concept workshop on the development of the social campaign "Solidarity in Partnership” and as part of intercultural workshops with the participation of representatives of various artistic environments on the plan of cooperation with organizations dealing with culture and the plan of joint international artistic undertakings. At the end of the day the guests, as part of team building activities, took part in the leading event in the commune, under the name "Wilamowskie Śmiergusty".
The day of 29/05/2022 is another action devoted to developing solutions aimed at strengthening solidarity, as an element that binds various cultural groups within the Community, which is the EU. The events of that day began with another debate with Eurosceptics, during which the question was raised whether leaving the EU is the only method of solving the problems of the EU countries. During the debate, arguments concerning the future of the EU and the directions of future events were confronted: disintegration, stabilization, further integration. Then, during discussions with young people and seniors, the topic of solidarity was raised, including solidarity of actions and intergenerational solidarity, as well as understanding the concept of solidarity of the past and today. These considerations led the meeting participants to the next workshop, during which the first part of the comprehensive agreement was developed: "Cultural cooperation in the EU - let's get to know our heritage", which is a specific signpost of the development of cultural cooperation. Its first effects were visible during subsequent intercultural workshops, during which common international artistic ventures were planned. At the end of the activities, the participants took part in the second day of the cultural event, meeting at "Wilamowskie Śmiergusty".
The day of 30/05/2022 was dedicated to the completion of the concept works, summary and planning of further cooperation. During the workshop, second part of the comprehensive agreement was developed: "Cultural cooperation in the EU - let's get to know our heritage", finalizing the work

 

Obec Wilamowice opäť získala finančné prostriedky na realizáciu medzinárodného projektu „Solidarita v partnerstve: sociálna a medzikultúrna spolupráca – kľúč k európskej solidarite“. Úloha bola spolufinancovaná Európskou komisiou v rámci programu „Európa pre občanov“ a bude realizovaná od 27.05.2022 do 30.05.2022.

Krátky popis projektu:

Hlavným cieľom  projektu je podpora aktivít orgánov samosprávy a mimovládnych organizácií pri vytváraní a realizácii racionálnejšej partnerskej politiky založenej na princípe solidarity, ktorá by mala spájať všetky krajiny EÚ.

Počas koncepčných workshopov spoločne rozvinieme kampaň „Solidarita v partnerstve – sociálna a interkultúrna spolupráca – kľúč k európskej solidarite“, ktorá bude zdôrazňovať potrebu spolupráce v rámci EÚ, ak chceme dosiahnuť spoločné ciele (sociálne, ekonomické, politické ).

Vypracujeme tiež komplexnú dohodu „Kultúrna spolupráca v EÚ – Spoznávajme naše dedičstvo“ ako smerovník pre rozvoj kultúrnej spolupráce.

Účastníci projektu sa integrujú do miestnej komunity počas spoločnej účasti na Wilamowskie Śmiergusty, hlavnom umeleckom a kultúrnom podujatí nášho regiónu. Čaká na vás množstvo vystúpení kapiel, dychových hudieb a hudobných skupín z partnerských obcí, ale aj súťaže a kvízy.

Debaty s euroskeptikmi budú zamerané na pochopenie ich argumentov a predloženie racionálnych protiargumentov. Budeme sa zaoberať antimigrantskou rétorikou. Spoločne zvážime, či je odchod z EÚ jedinou možnosťou, ako vyriešiť problémy krajín EÚ.

Počas diskusie budeme konfrontovať argumenty týkajúce sa budúcnosti EÚ. Rozhodneme sa pre rozpad, stabilizáciu alebo ďalšiu integráciu EÚ? Bude to pre nás dôležité vzhľadom na dohody o spolupráci, ktoré plánujeme uzavrieť.

Natočíme film „Seniori a mladí – spolu budujeme budúcnosť EÚ“, ktorý predstaví rozhovory seniorov a mladých ľudí o budúcnosti EÚ.

Dohody v rôznych tematických oblastiach uzatvorené počas projektu ukážu, že vďaka solidárnemu konaniu je možné úspešne spolupracovať na formovaní budúcnosti EÚ bez antagonizmov a kultúrnej neznášanlivosti.

 

 Partneri projektu:

 

 1. Kisújszállás Város Önkormányzata - Maďarsko

 2. Obec Horná Súča - Slovakia

 3. Mesto Rajecké Teplice - Slovakia

 4. Městský úřad Dolní Benešov - Česká republika

 5. Grad Županja - Chorvátsko

 6. Grad Klanjec - Chorvátsko

 7. Obec Kunerad - Slovensko

 

Once again, the municipality of Wilamowice has received funding for the implementation of the international project "Solidarity in partnership: social and intercultural cooperation - the key to European solidarity". The task was co-financed by the European Commission under the program "Europe for Citizens" and will be implemented from 27.05.2022 to 30.05.2022.

 

Short description of the project:

The main objective of our project is to support the activities of local government bodies and non-governmental organizations in developing and implementing a more rational partnership policy based on the principle of solidarity, which should unite all EU countries.

During conceptual workshops, together we will develop the campaign "Solidarity in Partnership - social and intercultural cooperation - the key to European solidarity", which will emphasize the need for cooperation within the EU if we want to achieve common goals (social, economic, political).

We will also develop a comprehensive agreement "Cultural Cooperation in the EU - Let's get to know our heritage" as a signpost for the development of cultural cooperation.

The participants of the project will integrate with the local community during their joint participation in the Wilamowskie Śmiergusty, the main artistic and cultural event of our region. There will be a number of performances by bands, brass bands and music groups from partner communes as well as competitions and quizzes.

Debates with Eurosceptics will aim at understanding their arguments and presenting rational counter-arguments. We will deal with antimigrant rhetoric. Together we will consider whether the exit from the EU is the only way to solve the problems of EU countries.

During the debate we will confront the arguments concerning the future of the EU. Do we opt for disintegration, stabilisation or further integration of the EU? This will be important for us in view of the cooperation agreements we intend to conclude.

We will make a film "Seniors and young people - together we build the future of the EU" presenting talks between seniors and young people about the future of the EU.

Agreements in various thematic areas concluded during the project will show that thanks to solidarity action it is possible to successfully cooperate in shaping the future of the EU without antagonisms and cultural intolerance.

Project partners:

1. Kisújszállás Város Önkormányzata - Hungary

2. Obec Horná Súča - Slovakia

3. Mesto Rajecké Teplice - Slovakia

4. Městský úřad Dolní Benešov - Czech Republic

5. Grad Županja - Croatia

6. Grad Klanjec - Croatia

7. Obec Kunerad - Slovakia

 

Prílohy

Záverečná správa k projektu

info_template_en.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,66 kB
Dátum vloženia: 2. 5. 2022 22:37
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 6. 2022 12:12
Autor:

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Odkazy

vrsatecZmos

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
1
15
2
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26
27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
oblačno 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. jasná obloha 23/9 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 21/14 °C
pondelok 17. 6. polojasno 27/13 °C

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
hore