rozšírené vyhľadávanie
RSS seniori
Obec Horná Súča
Horná Súča

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Radovan Sáska

 • tel.č:  032/6519 621
 • e-mail: radovan.saska@hornasuca.sk, kontrolor@hornasuca.sk
 • Hlavný kontrolór bol zvolený do funkcie uznesením č. 1/02/2013/OZ dňa 22.02.2013 na obdobie od 01.03.2013 do 28.02.2019

§18, Postavenie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 18f, Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý:

 • a) vykonáva kontrolu v zmysle ustanovení § 18 d) citovaného zákona
 • b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu  obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho  najbližšom zasadnutí,
 • e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,  a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 • f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami     pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych  fondov Európskej únie,
 • g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
 • h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • i)  plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.  

Dokumenty hlavného kontrolóra

Odkazy

vrsatecZmos

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 24. 2. 2020
6 °C 2 °C
utorok 25. 2. 9/3 °C
streda 26. 2. 6/0 °C
štvrtok 27. 2. 4/-1 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom