Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Horná Súča
ObecHorná Súča

Stanovy

Stanovy 2023 (55.99 kB) (892.64 kB)

 

STANOVY Urbariátu obce Horná Súča -pozemkového spoločenstva 2012


Článok 1

Názov spoločenstva

Názov spoločenstva:            Urbariát obce Horná Súča - pozemkové spoločenstvo.

Článok 2

Sídlo spoločenstva

Sídlo spoločenstva:              Obecný úrad Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča

Článok 3

Ustanovenie spoločenstva

 1. Urbariát obce Horná Súča - pozemkové spoločenstvo, je založené podľa § 2 ods. 1 písm. c) a § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „Zákon o pozemkových spoločenstvách")
 2. Členmi urbariátu obce Horná Súča sú všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti vedenej na liste vlastníctva číslo 2349 v katastrálnom území Horná Súča.

Článok 4

Činnosť spoločenstva

 1.  Spoločenstvo vykonáva svoju činnosť na základe prinavrátenia užívacích práv zákonom č. 229/1991 Zb. a tiež zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z.z. na majetku bývalých urbárnikov v Hornej Súči, čo sú lesy, poľnohospodárska a iná pôda a ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 2. Spoločenstvo s cieľom racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci vyplývajúce k nej, bude hospodáriť v lesoch, poľnohospodárskej pôde a na vodných plochách, na základe právnych  noriem, najmä zákonmi týkajúcimi sa činnosti v lesoch, zákona o ochrane prírody, vyhláške o odbornom lesnom hospodárení a inými predmetnými právnymi predpismi.
 3. Spoločenstvo nebude vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle §3 ods. 2 Zákona o pozemkových spoločenstvách.

Článok 5

Práva a povinnosti členov spoločenstva
 

 1. Člen spoločenstva je povinný vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo.
 2. Pomer účasti spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na výkone práv a povinností vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho práva spoločnej nehnuteľnosti je vyjadrený súčtom alebo veľkosťou ich podielov v spoločnej nehnuteľnosti.
 3. Plnenie povinností vo väčšom rozsahu, ako zodpovedá spoluvlastníkovi spoločnej nehnuteľnosti podľa veľkosti jeho podielu, môže spoluvlastník prevziať na seba len dobrovoľne.
 4. Nadobúdateľ vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníctva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu.
 5. Dohoda o prevode vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom vkladu do katastra nehnuteľností.
 6. Ak je viac dedičov alebo spoluvlastníkov, je ten, kto je nadobúdateľom vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti, povinný vysporiadať sa s ostatnými dedičmi alebo spoluvlastníkmi dohodou do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o dedičstve alebo o vysporiadaní spoluvlastníctva. Ak sa dedičia, alebo spoluvlastníci nevysporiadajú dohodou v uvedenej lehote, môže  každý  z nich, spoločenstvo alebo jeho zástupca podať návrh na súd, aby rozhodol o vysporiadaní vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi dedičmi, alebo spoluvlastníkmi, najmä ak by vznikol vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti s výmerou menšou ako 2000 m2, v zmysle zákona 181/1995 Z.z.

Článok 6

Predmet činnosti spoločenstva

 1. Predmetom činnosti spoločenstva je všetka činnosť týkajúca sa lesa, lesného pôdneho fondu, poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ostatnej pôdy, ostatného majetku a hospodársko - obchodná činnosť.
 2. Je to najmä lesopestovateľská činnosť, ťažbová činnosť, všeobecná a špeciálna ochrana lesov a lesných pozemkov, ekologizácia krajiny, zachovanie ekosystémov, tvorba a ochrana životného prostredia, zachovanie spoločenskej, biologickej a produkčnej funkcie lesov.
 3. Spoločenstvo vykonáva svoju činnosť ako samostatný právny subjekt na majetku spoločenstva. Tým je daný aj rozsah činnosti spoločenstva, (pričom nesmú byť dotknuté právne normy a zásady týkajúce sa hospodárskej a obchodnej činnosti a ďalšie predpisy).

Článok 7

Orgány spoločenstva

 1. Orgánmi spoločenstva sú: 
 2. a.       valné zhromaždenie
 3. b.      výbor spoločenstva
 4. c.       dozorná rada
 5. d.      zmierovacia komisia.

2.      Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktorí sú členmi spoločenstva, starší ako 18 rokov. Členom dozornej rady môže byť aj nečlen spoločenstva.

3.      Volebné obdobie orgánov spoločenstva je 3 ročné.

Článok 8

Valné zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom spoločenstva je valné zhromaždenie. Koná sa najmenej raz do roka. Zvoláva ho výbor, alebo predseda, na žiadosť majiteľov najmenej 1/3 (jednej tretiny) podielov. Valné zhromaždenie môže zvolať i dozorná rada v prípadoch, podľa článku 10. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa súčtu alebo podľa vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti.
 2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní podielnici, vlastniaci nadpolovičnú väčšinu podielov.
 3. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých závažných veciach spoločenstva najmä:
 • a)      schvaľuje zmluvu o založení a jej zmeny a doplnky,
 • b)      schvaľuje stanovy spoločenstva, ich zmeny a doplnky,
 • c)      volí a odvoláva členov orgánov spoločenstva,
 • d)     rozhoduje o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom schvaľuje zmluvy, dohody, finančné operácie nad 35.000,- € a prevody spoločného majetku,
 • e)      schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku,
 • f)       rozhoduje o rozdelení zisku, prípadne spôsobe úhrady straty,
 • g)      rozhoduje o konaní zhromaždenia formou čiastkových schôdzí,
 • h)      rozhoduje o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
 • i)        rozhoduje o zániku spoločenstva jeho premenou alebo zrušením,
 • j)        schvaľuje program a orgány valného zhromaždenia - predsedajúceho, zapisovateľa, sčítavačov hlasov a overovateľov zápisnice,
 • k)      rozhodnutia prijíma formou uznesení.
 1. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Na rozhodovanie podľa ods. 3 a písmen a), h), a i), sa vyžaduje súhlas 2/3 (dvojtretinovej) väčšiny všetkých hlasov.

Článok 9

Výbor spoločenstva

Výbor spoločenstva je štatutárnym a výkonným orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach.

 1. Výbor spoločenstva je spravidla 13 členný a volí ho valné zhromaždenie na obdobie 3 rokov. Výbor spoločenstva je uznášania schopný, ak je na zasadnutí výboru prítomných minimálne nadpolovičná väčšina členov výboru. Výbor spoločenstva zo svojich radov volí predsedu, hospodára a účtovníka spoločenstva. Člen výboru spoločenstva, ak sa nezúčastní bez ospravedlnenia tri krát po sebe zasadnutia výboru automaticky stráca mandát člena výboru spoločenstva a jeho funkciu preberá náhradník do najbližšieho valného zhromaždenia. Náhradníka určuje predseda spoločenstva, podľa poradia v posledných voľbách členov výboru spoločenstva.
 2. Výbor spoločenstva zasadá minimálne dvakrát za rok, za svoju činnosť sa zodpovedá  valnému zhromaždeniu.
 3. Za výbor spoločenstva koná navonok predseda spoločenstva, ktorý je súčasne členom výboru spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor spoločenstva, predpísaná písomná forma, predseda a hospodár alebo účtovník spoločenstva podpisujú všetky dokumenty, nakoľko sú potrebné podpisy aspoň dvoch členov výboru, ktorí sú zapísaní v registri pozemkových spoločenstiev.
 4. Rokovanie výboru spoločenstva riadi a organizuje predseda spoločenstva. Predseda spoločenstva organizuje a riadi bežnú činnosť spoločenstva. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje ďalší člen výboru, ktorý je zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev.
 5. Výbor spoločenstva prejednáva a schvaľuje činnosť spoločenstva, najmä v hospodárskej oblasti, vypracováva stratégiu činnosti spoločenstva, hospodárske plány, ekonomiku činnosti, vedie a dohliada na evidenciu činností, prijíma návrhy predsedu spoločenstva, osoby do pracovného pomeru, vypracováva návrhy na delenie drevnej hmoty a delenie zisku.
 6. Za škody spôsobené prekročením svojho oprávnenia ručia členovia výboru spoločenstva spoločne a nerozdielne. V prípadoch individuálneho konania alebo jednania, ručia za svoje konanie jednotliví členovia výboru spoločenstva.
 7. Členovia výboru spoločenstva za výkon svojej funkcie, ako aj za účasť na rokovaniach dostávajú odmenu, ktorej výšku určujú tieto stanovy alebo určí valné zhromaždenie.
 8. Výbor spoločenstva vykonáva všetky právne úkony, ako sú dohody, nájomné a kúpnopredajné zmluvy okrem predaja a zámeny pozemkov a prenájmu spoločnej nehnuteľnosti ako celku.
 9. Výbor spoločenstva vykonáva úkony, ktoré smerujú k zveľadeniu a zvýšeniu hodnoty majetku.
 10. Výbor spoločenstva ďalej:
 • organizuje a riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré Zákon o pozemkových spoločenstvách a zmluva o založení spoločenstva  nevyhradili inému orgánu,
 • zodpovedá za racionálne hospodárenie na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávanie  spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva,
 • predkladá návrh na vymenovanie a odvolanie odborného lesného hospodára a lesnú stráž - ustanovenie a odvolanie schvaľuje príslušný orgán štátnej správy,
 • v prípade nutnosti môže, na základe písomnej zmluvy alebo dohody, vedením účtovníctva poveriť inú fyzickú alebo právnickú osobu,
 • schvaľuje ročný plán hospodárskej činnosti a rozpočet spoločenstva,

 • schvaľuje zmluvy, dohody, finančné operácie do 35.000,- € vrátane a prevody spoločnej nehnuteľnosti do veľkosti 5/4330 tín,
 • rozhoduje o overení účtovnej závierky audítorom,

 • prerokováva zápisy z vykonaných kontrol štátnych orgánov a dozornej rady a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 • rozhoduje o zvolaní riadneho valného zhromaždenia, zhromaždeniu navrhuje program a orgány zhromaždenia a predkladá správu o hospodárení spoločenstva, ročnú účtovnú uzávierku a návrh na rozdelenie zisku, prípadne spôsob úhrady straty,
 • rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov výboru spoločenstva (jeden člen výboru jeden hlas), pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu spoločenstva,
 • rozhodnutia prijíma formou uznesení, ktoré sú právoplatné po odsúhlasení nadpolovičnou väčšinou hlasov členov uznášania schopného výboru spoločenstva,
 • právne úkony výboru spoločenstva, v písomnej forme podpisuje predseda spoločenstva a ďalší člen výboru, ktorý je zapísaný v registry pozemkových spoločenstiev.


Predseda spoločenstva:

 • je štatutárnym zástupcom spoločenstva s právom

        - konať za výbor spoločenstva a spoločenstvo navonok

         --podpisovať dokumenty spoločenstva a používať registrovanú pečiatku spoločenstva č.1

 • organizuje a riadi činnosť výboru spoločenstva a bežnú činnosť spoločenstva,
 • podľa rozhodnutia výboru spoločenstva zvoláva riadne valné zhromaždenia,

 • na zasadnutie výboru spoločenstva pozýva predsedu Dozornej rady, alebo jeho právoplatného zástupcu,
 • vedie zoznam členov spoločenstva:

   

  - do zoznamu zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov a sídlo právnickej osoby jej identifikačné číslo, veľkosť vlastníckych podielov a deň zápisu do zoznamu,

     - do zoznamu zaznamenáva všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva,

     -  do zoznamu umožní nahliadnuť každému členovi spoločenstva a každému, kto osvedčí právny záujem,

 • vedie prehľad ponúk na predaj vlastníckych podielov, prevod vlastníckych podielov a záujemcov o kúpu vlastníckych podielov,
 • zodpovedá za evidenciu a archiváciu písomností spoločenstva.

Hospodár spoločenstva:

 • je štatutárnym zástupcom spoločenstva s právom:

   

     - zastupovať predsedu spoločenstva v rozsahu ním vydaného písomného splnomocnenia a v plnom rozsahu pri jeho neprítomnosti alebo pracovnej neschopnosti viac ako jeden mesiac a pri jeho úmrtí,

     - spoločne s predsedom spoločenstva podpisovať právne dokumenty výboru spoločenstva,

      -  používať registrovanú pečiatku spoločenstva č. 2,

 • v súlade s platnými predpismi, plánmi, uzneseniami valného zhromaždenia, výboru a pokynmi odborného lesného hospodára organizuje, riadi a kontroluje práce na spoločnej nehnuteľnosti,
 • vedie predpísanú hospodársku evidenciu produktov spoločenstva,

 • spracováva ročný plán hospodárskej činnosti a výročnú správu o hospodárskej činnosti.

Účtovník spoločenstva:

 • je štatutárnym zástupcom spoločenstva s právom:

   

        - samostatne podpisovať účtovné doklady do 350,- € vrátane,

         -  spoločne s predsedom spoločenstva alebo hospodárom spoločenstva, počas zastupovania predsedu spoločenstva, podpisovať účtovné doklady nad 350,- € a právne dokumenty výboru spoločenstva,

          -používa registrovanú pečiatku spoločenstva č.3,

 • v súlade so Zákonom o účtovníctve vedie účtovníctvo spoločenstva a evidenciu hmotného a nehmotného majetku spoločenstva,
 • spracováva ročný rozpočet, ročnú účtovnú závierku, daňové priznanie, štatistické hlásenie a výročnú správu o finančnom a materiálnom hospodárení spoločenstva.

Člen výboru spoločenstva:

a)      plní úlohy podľa uznesení valného zhromaždenia spoločenstva a podľa uznesení výboru spoločenstva a pokynov predsedu spoločenstva,
b)      nesmie v rámci pôsobnosti spoločenstva uzatvárať obchody vlastným menom,
c)      nesmie byť neobmedzene ručiacim členom inej spoločnosti s podobným predmetom činností,
d)     nesmie byť vedúcim predstaviteľom spoločenstva, pokiaľ je vedúcim predstaviteľom v inej spoločnosti, s podobným predmetom činností.

Článok 10

Dozorná rada

 1. Dozornú radu volí valné zhromaždenie na obdobie 3 rokov. Dozorná rada má spravidla 5 členov. Členmi dozornej rady môžu byť okrem členov spoločenstva, aj iné fyzické osoby. Ich počet však musí byť menší ako počet členov spoločenstva v tejto rade. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore a s funkciou odborný lesný hospodár.
 2. Dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. Dozorná rada sa zodpovedá za výkon svojej činnosti valnému zhromaždeniu.
 3. Dozorná rada sa schádza na svojich zasadnutiach najmenej 2 krát v roku. O svojej činnosti podáva správu valnému zhromaždeniu.
 4. Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predseda dozornej rady má právo zúčastňovať sa zasadaní výboru spoločenstva s hlasom poradným.
 5. Členovia dozornej rady dostávajú za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určujú tieto stanovy alebo určí valné zhromaždenie.
 6. Dozorná rada kontroluje všetku činnosť spoločenstva, jedenkrát ročne vykonáva inventarizáciu majetku spoločenstva, štyrikrát ročne vykonáva inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti, rieši sťažnosti členov spoločenstva. Do siedmych dní po vykonaní kontroly alebo riešení sťažnosti predkladá predsedovi spoločenstva zápis o vykonaní kontroly alebo riešení sťažnosti.
 1. Dozorná rada riadnemu valnému zhromaždeniu predkladá správu o kontrolnej činnosti.

 • Dozorná rada rozhoduje o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia, ak má podozrenie, že dochádza, alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva, navrhuje program mimoriadneho valného zhromaždenia a predkladá správu o zistených skutočnostiach.
 • Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov dozornej rady (jeden člen dozornej rady = jeden hlas), pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady.
 • Dozorná rada rozhodnutia prijíma formou uznesení.

Predseda dozornej rady:

 • organizuje a riadi činnosť dozornej rady

 • podpisuje dokumenty dozornej rady

 • podľa rozhodnutia dozornej rady zvoláva mimoriadne valné zhromaždenia

 • spracováva výročnú správu o kontrolnej činnosti.

Členovia dozornej rady:

 • plnia úlohy podľa uznesení dozornej rady a pokynov predsedu dozornej rady

 • v prípade neprítomnosti alebo pracovnej neschopnosti predsedu dozornej rady viac ako jeden mesiac a pri jeho úmrtí, spoločne vykonávajú kontrolnú činnosť, riešia sťažnosti a spracovávajú správy o vykonaných kontrolách a riešených sťažnostiach.

Článok 11

Ďalšie orgány spoločenstva

Zmierovacia komisia:

 1. Výbor spomedzi svojich členov volí 5 člennú zmierovaciu komisiu.
 2. Zmierovacia komisia si spomedzi svojich členov volí predsedu komisie.
 3. Zmierovacia komisia zasadá podľa potreby.
 4. Zmierovacia komisia rieši spory medzi členmi spoločenstva, ktoré sa týkajú ich práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve. Zmierovacia komisia nemôže rozhodovať o vlastníckych vzťahoch k podielu spoločnej nehnuteľnosti.
 5. Zmierovacia komisia rieši spory medzi členmi spoločenstva, podľa zákona o pozemkových spoločenstvách. Prejednanie sporu zmierovacou komisiou predchádza konaniu podľa osobitného predpisu (§8 občianskeho súdneho poriadku).
 6. Výsledkom konania zmierovacej komisie je písomný zmier účastníkov sporu alebo odporúčanie, aby účastníci konania podali návrh na začatie konania pred súdom. Návrh na začatie konania pred súdom môžu účastníci zmierovacieho konania podať aj vtedy, ak sa do štyroch mesiacov od podania návrhu na zmierovacie konanie nedosiahol výsledok konania.

Článok 12

Odborné funkcie spoločenstva

Odborný lesný hospodár:

 • plní povinnosti podľa uzatvorenej zmluvy alebo dohody a platných zákonov.

Lesná stráž:

 • plní povinnosti podľa uzatvorenej zmluvy alebo dohody, platných zákonov, pokynov predsedu spoločenstva, alebo odborného lesného hospodára.

Článok 13

Zásady hospodárenia

 1. Pri predaji produktov z hospodárskej činnosti sa postupuje nasledovne:
 2. a.       povoľuje         -           predseda spoločenstva, na základe rozhodnutia výboru spoločenstva,
 3. b.      účtuje              -           účtovník spoločenstva,
 4. c.       realizuje          -           hospodár spoločenstva, v prípade jeho neprítomnosti alebo pracovnej neschopnosti predseda spoločenstva, alebo účtovník.

2.      Zo zisku spoločenstva sa vyplatia odmeny členom orgánov spoločenstva  vo výške 5 % zo zisku alebo min. 2 500,- EUR/rok,

3.      Zvyšok zisku sa prerozdelí v pomere:

 • a.       podiely členov spoločenstva na zisku     - 85 %,
 • b.      prevod do rezervného fondu spoločenstva - 15 %

4.      Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí môže schváliť i iné prerozdelenie zisku spoločenstva, podľa hospodárenia v danom roku, ktoré je potom záväzné len pre príslušný hospodársky ro

5.      Podiely členov spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie sú dané veľkosťou ich vlastníckych podielov

6.      Odmeny členov orgánov spoločenstva sú stanovené:

 

funkcia

ročná odmena v %

minimálna ročná odmena v €

počet funkcionárov

ročná odmena spolu v %

minimálna ročná odmena spolu v €

a.

predseda spoločenstva

0,75%

375,00 €

1

0,75%

375,00 €

b.

hospodár spoločenstva

0,70%

350,00 €

1

0,70%

350,00 €

c.

účtovník spoločenstva

0,70%

350,00 €

1

0,70%

350,00 €

d.

predseda zmierovacej komisie

0,30%

150,00 €

1

0,30%

150,00 €

e.

člen výboru a komisie

0,20%

100,00 €

4

0,80%

400,00 €

f.

člen výboru

0,15%

75,00 €

5

0,75%

375,00 €

g.

predseda dozornej rady

0,60%

300,00 €

1

0,60%

300,00 €

h.

člen dozornej rady

0,10%

50,00 €

4

0,40%

200,00 €

 

Spolu

18

5,00%

2 500,00 €

 7.      Ak sa člen spoločenstva rozhodne vykonávať funkciu bez nároku na odmenu spoločenstvo akceptuje rozhodnutie člena spoločenstva.

Článok 14

Predaj podielov

 1. Pri predaji svojich podielov je člen spoločenstva povinný svoj podiel ponúknuť ostatným členom spoločenstva. Ak sa dohodol na odpredaji s konkrétnym členom spoločenstva, nemusí svoju ponuku oznamovať ostatným členom. Ak sa nedohodol na odpredaji svojich podielov s konkrétnym členom spoločenstva, musí oznámiť svoju ponuku na valnom zhromaždení alebo písomne výboru spoločenstva, prostredníctvom predsedu spoločenstva.
 2. Pri oznámení ponuky odpredaja svojich podielov na valnom zhromaždení sa môžu prihlásiť záujemcovia o kúpu týchto podielov, priamo na valnom zhromaždení, resp. písomne do 30 dní od konania valného zhromaždenia, v sídle spoločenstva.
 3. Pri oznámení výboru spoločenstva, v čase medzi valnými zhromaždeniami, výbor zabezpečí zverejnenie tejto ponuky na obecnej tabuli minimálne počas 30 dní.
 4. Záujemcovia o kúpu zverejnených podielov môžu o kúpu písomne požiadať do 15 dní od posledného dňa zverejnenia, v sídle spoločenstva.
 5. Ak o ponúknuté podiely do 15 dňa, od posledného dňa zverejnenia, neprejavia záujem žiadni spoluvlastníci podielov spoločenstva, vlastník podielov môže tieto podiely predať inej osobe, ktorá nie je členom spoločenstva.

Článok 15

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto Stanovy spoločenstva nadobúdajú právoplatnosť schválením minimálne 1/2 všetkých hlasov valného zhromaždenia.
 2. Zmenu znenia stanov môže schváliť, na návrh výboru, len valné zhromaždenie spoločenstva.
 3. Tieto stanovy boli schválené na valnom zhromaždení spoločenstva v Hornej Súči dňa 28.4.2012

V Hornej Súči dňa 28.4.2012

Ondrej Gago Predseda spoločenstva
Jozef Mrázik Hospodár spoločenstva
 Ing. Juraj Ondračka Účtovník spoločenstva

Obec

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Odkazy

vrsatecZmos

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2
3 4 5
6
7
8 9
10
11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25 26
27 28 29
30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 5. 2024
oblačno 25 °C 11 °C
nedeľa 26. 5. mierny dážď 24/12 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 25/12 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 23/13 °C

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
hore