Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Horná Súča
ObecHorná Súča

Štatút obce Horná Súča

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči na základe zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento

Štatút obce Horná Súča

Hlava prvá

§ 1 – úvodné ustanovenie

1.       Štatút obce Horná Súča upravuje v súlade so všeobecnými záväznými predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

2.       Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2 – postavenie obce

 1. Obec Horná Súča je samostatný samosprávny územný a správny celok SR, združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce tvorí katastrálne územie Horná Súča. Obec Horná Súča tvoria jednotlivé častí: samotná obec Horná Súča, Dúbrava, Dolná Závrská, Horná Závrská, Vlčí Vrch, Trnávka a Krásny Dub.
 2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom.
 3. Obec má právo na svoje obecné symboly.
 4. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 3 – obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
 2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce, najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v zák. SNR č. 369/90 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov.
 3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má v obci trvalé zamestnanie a platí miestnu daň, prípadne, ten kto má v obci prechodný pobyt, alebo čestné občianstvo. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života  a rozvoja obce (miestne referendum).
 5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi, spôsobenej živelnou pohromou alebo podobnou udalosťou (zabezpečiť mu prístrešie, stravu a inú nevyhnutnú materiálnu pomoc).

§ 4 – samospráva obce

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej, prípadne fyzickej osobe.
 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a)      orgánov obce

b)      miestnym referendom

c)       zhromaždením obyvateľov obce

 1. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami, hnutiami a záujmovými združeniami, vyvíjajúcimi činnosť v obci.
 2. Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia obce však nesmú odporovať ústave ani zákonom.
 3. Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:

a)      vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

b)      zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

c)       rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov5a) a vykonáva ich správu,

d)      usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, 5b) vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

e)      utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

f)       zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,

g)      zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 5c) udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

h)      utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

i)        plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa5d) a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

j)        obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

k)      vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

l)        zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

m)    organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

n)      zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

o)      zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov6) a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

p)      plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, 6a)

q)      vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

r)        vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny

Hlava druhá

§ 5 – majetok obce

 1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva. Obec môže zveriť svoj majetok subjektom, ktoré založila alebo zriadila. Zverenie majetku do správy organizácií uskutočnené bezplatne musí obsahovať v protokole:

a)      určenie prevádzaného majetku obce,

b)      dátum prevodu,

c)       hodnotu prevádzaného majetku.

 1. Majetok obce sa používa najmä:

a)      pre verejné účely,

b)      na podnikateľskú činnosť,

c)       na výkon samosprávy obce.

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

 1. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (miestne komunikácie a verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
 2. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou v súlade s Obchodným zákonníkom.
 3. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
 4. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad, ktorý je zodpovedný obecnému zastupiteľstvu.

§ 6 hospodárenie s majetkom obce

 1. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
 2. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä

a)      udržiavať a užívať majetok,

b)      chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

c)       používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

d)      viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu. 21)

 1. Obec je povinná zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudla podľa § 2b ods. 1 a § 2c zákona o majetku obcí a ktorý ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na obec slúži na výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti.
 2. Povinnosť podľa odseku 3 sa skončí na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva

a)      o zmene účelového určenia majetku uvedeného v odseku 3,

b)      o vklade majetku uvedeného v odseku 3 do obchodnej spoločnosti alebo o jeho použití na založenie inej právnickej osoby,

c)       o prebytočnosti nehnuteľnej veci uvedenej v odseku 3,

d)      o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci uvedenej v odseku 3, ak jej zostatková cena je vyššia ako 3 500 eur; pri nižšej zostatkovej cene o prebytočnosti alebo o neupotrebiteľnosti takejto hnuteľnej veci rozhoduje zamestnanec určený zásadami prijatými podľa § 9 ods. 1.

 1. Ak prejde do vlastníctva obcí majetok Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona o majetku obcí, môže účelové určenie majetku ustanoviť osobitný zákon.
 2. Na majetok vo vlastníctve obce uvedený v odseku 3 nemožno zriadiť záložné právo ani zabezpečovací prevod práva, uskutočniť výkon rozhodnutia, konkurzné konanie a vyrovnacie konanie podľa osobitných zákonov.

§7 Zásady hospodárenia s majetkom obce

 1. obecné zastupiteľstvo výdáva zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré upravia najmä

a)      práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,

b)      podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,

c)       postup prenechávania majetku do užívania,

d)      nakladanie s cennými papiermi,

e)      ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,

f)       spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv22aa) s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.

 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a)      spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu, 22a)

b)      podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,

c)       prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom,

d)      prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom,

e)      nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia,

f)       vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

g)      koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu22ab) (ďalej len "koncesná zmluva"), a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

§ 8 Prevody majetku obce

 1. prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať

a)      na základe obchodnej verejnej súťaže,

b)      dobrovoľnou dražbou (ďalej len "dražba") alebo

c)       priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.

 1. Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú, a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 1 písm. a) a b), musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.
 2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
 3. Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje osobitný zákon.22c)
 4. Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu22d) presiahne 40 000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce22d) pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.
 5. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci

a)      starostom obce,

b)      poslancom obecného zastupiteľstva,

c)       štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,

d)      prednostom obecného úradu,

e)      zamestnancom obce,

f)       hlavným kontrolórom obce,

g)      blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f).

 1. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 6; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.
 2. Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to

a)      nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu22a) alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu, 22a)

b)      pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

c)       podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, 22f)

d)      hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,

e)      pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 1. Ak tento alebo osobitný predpis neustanovuje inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem

a)      hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,

b)      nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,

c)       pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 1. ri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí obec postupovať podľa odsekov 1 až 7, ak tento postup nevylučuje osobitný predpis.2).

§9 správa majetku obce

 1. Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej len "správca"), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu.18)
 2. Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu, ktorú im obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou. Správca sú oprávnení a povinní majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a so zásadami hospodárenia s majetkom obce;
 3. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom obce. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce. Správca koná v mene obce pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý spravuje.
 4. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti19a) alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.19b)
 5. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

Hlava tretia

Financovanie a rozpočet obce

§ 10 – financovanie

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.
 2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, príp. právnickými a fyzickými osobami.
 3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu SR.
 4. Vlastnými príjmami obce sú v rozsahu podľa osobitných predpisov najmä:

a)      príjmy z majetku obce a z majetku štátu prenechanému obci do dočasného užívania (nájmu) a z fondov obce,

b)      výnos daní z obecných podnikov a iných právnických osôb obce,

c)       príjmy z miestnych daní a poplatkov,

d)      výnos pokút za priestupky,

e)      výnos dobrovoľných zbierok a dobrovoľné príspevky a dary od fyzických a právnických osôb,

f)       príjmy z obligácií, 

g)      príjmy z úverov a pôžičiek,

h)      iné príjmy.

 1. Na plnenie svojich úloh obec môže zriadiť účelové obecné fondy.
 2. Obec bude využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky a iné) ako aj účinné regulatívy na podporu ochrany životného prostredia.

§ 11 – rozpočet

 1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet zostavený na obdobie jedného kalendárneho roka podľa osobitných predpisov. Odborné stanovisko k rozpočtu obce  písomne dáva hlavný kontrolór obce. Rozpočet schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie. Ročnú účtovnú závierku overuje audítor podľa § 20 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve. K záverečnému účtu obce sa písomne vyjadruje aj hlavný kontrolór obce a nakoniec záverečný účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej 15 dní na verejnej tabuli, miestnym rozhlasom alebo iným obvyklým spôsobom, aby sa k nemu mohli občania obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce.
 3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť tvoria príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach. Výdavkovú časť tvoria výdavky na výkon samosprávnych funkcií, výdavky na údržbu majetku a investičné výdavky.
 4. Na krytie mimoriadnych výdavkom môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej zbierky. O zavedení verejnej zbierky rozhodujú občania hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
 5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

§ 12 – rozpočtové provizórium

 1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred 1. januárom riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtovým provizóriom až do schválenia rozpočtu OZ najneskoršie do konca prvého štvrťroku.
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení OZ.

Hlava štvrtá

§ 13 – orgány obce

 1. Orgánmi obce sú:

a)      obecné zastupiteľstvo

b)      starosta obce

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány:

a)      obecnú radu

b)      komisie

§ 14 – obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený  z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
 2. Obecné zastupiteľstvo obce Horná Súča môže mať 9 - 11 poslancov.
 3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.
 4. Podrobnú úpravu rokovania OZ upravuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva.

§ 15 – úlohy obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo /OZ/ rozhoduje o  základných otázkach života obce a  je mu vyhradené najmä:

a)      určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b)      schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c)       schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d)      rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e)      určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f)       vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g)      uznášať sa na nariadeniach,

h)      schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,

i)        určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j)        voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k)      schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l)        zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m)    schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n)      zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o)      udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p)      ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

§ 16 – Starosta obce

1.       Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu.

2.       Starosta obce najmä:

a)      zvoláva, vedie zasadnutia OZ, obecnej rady a podpisuje ich uznesenia

b)      vykonáva obecnú správu

c)       zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám

d)      vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

e)      rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

3.       Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

4.       Starosta obce môže výkon uznesenia OZ pozastaviť ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10-tich dní od jeho schválenia . Ak je v obci zriadená obecná rada, starosta uznesenie pred pozastavením prerokuje v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

5.       Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

6.       Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 4 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

7.       Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

8.       Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

§17 – zástupca starostu

 1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
 2. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.
 3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
 4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
 5. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

§ 18 – hlavný kontrolór obce

 1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
 2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a)      poslanca,

b)      starostu,

c)       člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

d)      iného zamestnanca obce,

e)      podľa osobitného zákona

 1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
 2. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
 3. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.
 4. Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 10 písm. a), b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
 5. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
 6. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, 16b) ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.
 7. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
 8. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

a)      vzdaním sa funkcie,

b)      odvolaním z funkcie,

c)       uplynutím jeho funkčného obdobia,

d)      smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

e)      dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,

f)       dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

g)      dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa ods. 2.

 1. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak

a)      opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,

b)      hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,

c)       uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

 1. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
 2. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
 3.  Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

a)      obecný úrad,

b)      rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c)       právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d)      osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 1. Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní.
 2. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.
 3. Hlavný kontrolór

a)      vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,

b)      predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c)       vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d)      predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e)      predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f)       spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g)      vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)

h)      je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i)        plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 1. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
 2. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.
 3. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

§ 19 – komisie obecného zastupiteľstva

 1. Komisie zriaďuje OZ ako stále, dočasné, poradné a iniciatívne orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov OZ a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
 3. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov na návrh starostu obce. Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a zastupuje komisiu navonok.
 4. Zapisovateľka komisie je určená starostom obce z pracovníkov obce. Zapisovateľ vedie písomné záznamy o zasadnutiach komisie, zabezpečuje administratívnu agendu a plní úlohy, ktorými ho komisia poverí.
 5. Obec Horná Súča má zriadené tieto komisie:
  1. Komisia finančná
  2. Komisia kultúry, školstva a športu
  3. Komisia výstavby, poľnohospodárstva a životného prostredia
  4. Komisia sociálna, bytová a zdravotná
  5. Komisia na ochranu verejného záujmu
 6. Komisia na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä:

a)      vypracúvajú stanoviská k materiálom, ktoré obecné orgány prerokúvajú a týkajú sa dôležitých problémov života obce

b)      vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať

c)       kontrolujú spôsob realizácie uznesení OZ, dozerajú na hospodárenie s obecným majetkom, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti občanov, oznámenia a podnety, prípadne pripomienky obyvateľov obce

 1. Komisie sa schádzajú podľa potreby.
 2. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na prvom zasadnutí.

§ 20  - obecný úrad

 1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 2. Obecný úrad najmä:
  1. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
  2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisi
  3. vypracúva písomné vyhotovenie rozhodnutí obce
  4. vykonáva nariadenia obce, uznesenia OZ a rozhodnutia obce
 3. Prácu obecného úradu riadi starostu.

Hlava piata

§ 21 – hlasovanie obavateľov obce

 1. Hlasovanie obyvateľov obce Horná Súča o najdôležitejších otázkach života obce a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
 2. OZ musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce ak ide o návrh:
  1. na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce
  2. na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia OZ rozhodnúť v miestnom referende
  3. petíciu skupiny obyvateľov obce v počte 30% oprávnených voličov, ak ide o petíciu týkajúcu sa rozdelenia obce, o odčlenenie ktorej pri rozdelení obce ide.
 3. Predtým, než OZ vyhlási hlasovanie obyvateľov časti obce o odčlenení časti obce, rozhodne OZ o tom, či boli splnené podmienky podľa odseku 2, zákona o obecnom zriadení  /§ 11a, ods. 1 písm. c/

Hlava šiesta

§ 22  - verejné zhromaždenie obyvateľov obce

 1. Na prerokovanie obecných vecí môže OZ zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce, prípadne len jej časti.
 2. OZ zvolá verejné zhromaždenie vždy:
  1. ak o to požiada petíciou najmenej 30% oprávnených voličov
  2. ako o to požiada ¼-ina poslancov
 3. OZ sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce, na verejné zhromaždenie
 4. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obecného úradu, vyhlásením v miestnom rozhlase, prípadne iným spôsobom /plagáty/. prerokúvanej problematike sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov.

Hlava siedma

§ 23 – poslanci obecného zastupiteľstva

 1. Poslanec skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.". Poslancov OZ volia obyvatelia v priamych voľbách na návrh jednotlivých politických zoskupení. Nezávislých poslancov v zmysle zákona o voľbách
 2. Poslanci dbajú na to, aby svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce.
 3. Poslanec je povinný najmä

a.    zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b.    zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c.     dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

d.    obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

§ 24 -vznik a zánik poslaneckého mandátu

1.       Mandát poslanca zaniká

a)    odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b)   uplynutím funkčného obdobia,

c)    vzdaním sa mandátu,

d)   právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e)   pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f)     zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

g)    ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

h)   v prípadoch podľa § 11 ods. 2,

i)      zrušením obce alebo

j)     smrťou.

2.       Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3.       Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.

§ 25 -práva a povinnosti poslancov

1.       Poslanec je oprávnený najmä

a)    predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

b)   interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c)    požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d)   požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e)   zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

f)     požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

§ 26 – náhrady poslancov

1.       Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

2.       Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

3.       Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

4.       Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

5.       Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

Hlava ôsma

§ 27 – vzťahy štátu a obce

1.       Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

2.       Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

3.       Ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu, obvodný úrad v sídle kraja ju písomne vyzve na nápravu a určí jej na to lehotu.

4.       Ak obec v určenej lehote nezabezpečila nápravu, príslušný na konanie je orgán miestnej štátnej správy oprávnený konať podľa osobitného predpisu.

5.       Obec je povinná uhradiť orgánu miestnej štátnej správy finančné prostriedky za prenesený výkon štátnej správy, ktorý uskutočnil z dôvodu jej nečinnosti.

6.       Orgány štátnej správy prerokúvajú s obcami alebo s ich združeniami opatrenia týkajúce sa obcí pred ich prijatím a s prijatými opatreniami ich oboznamujú.

7.                Obce podliehajú dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

8.                V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obciam pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev (ďalej len "poslanec"). Obce poskytujú orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

9.       Obec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo pracovisko.

10.   Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd.

Hlava deviata

§ 28 – symboly obce

 1. Symboly obce Horná Súča sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou H-29/2007 Symboly obce sú:

a)      Erb obce Horná Súča – V červenom štíte na striebornom podstavci čierno-strieborno odetý svätý Ján Nepomucký, pred sebou s ľavošikmím krucifixom, okolo hlavy s piatimi zlatými hviezdami, po pravici so strieborným polmesiacom, po ľavici so zlatým slnkom striedavých lôčov.

b)      Vlajka obce Horná Súča – Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách čiernej, bielej, červenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi rástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

c)       Zástava obce Horná Súča – Zástava má rovnakú kompozíciu ako vlajka, pomer strán však nemusí byť vždy 2 : 3, a môže byť dlhšia. Na rozdiel od vlajky je zástava vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom, spolu s ktorým sa vyťahuje na stožiar.

d)      Pečať obce Horná Súča – Pečať obce Horná Súča je okrúhla, uprostred s obecnými symbolmi a s kruhopisom OBEC HORNÁ SÚČA

 1. Obec, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. rávnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.
 2. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
 3. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

§ 29 čestné občianstvo, ceny, odmeny

 1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť:

a)      čestné občianstvo

b)      cenu obce

c)       cenu starostu obce

d)      odmenu

 1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie dobrého mena vo svete, môže OZ udeliť čestné občianstvo obce a to 3/5-novou väčšinou všetkých poslancov. O udelení štátneho občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. Slávnostné odovzdanie sa vykoná na mimoriadnom zasadnutí OZ. Poctený občan sa pri tejto príležitosti zapíše do pamätnej knihy obce.
 2. Cena obce sa udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej a tvorivej práce a verejno – prospešnej činnosti, činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku obce a jeho občanov
 3. Návrhy na udelenie môžu obecnému zastupiteľstvo predkladať poslanci, starosta i občania obce. Návrhy musia byť riadne zdôvodnené Cenu obce tvorí plaketa obce. Cena obce sa môže udeliť najviac  5-krát za rok. Tým istým osobám najskôr po uplynutí troch rokov.
 4. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce za záslužnú a úspešnú činnosť.
 5. Cenu tvorí vecný dar v hodnote schválenej OZ z obecných prostriedkov.
 6. Cena starostu sa môže udeliť najviac 2- krát do roka.
 7. Odmeny – na návrh starostu obce a poslancov obce môže OZ z obecných prostriedkov udeliť vecné dary a odmeny poslancom, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.
 8. Evidencia o čestnom občianstve, cenách a odmenách sa vedie v kronike obce.

§ 30 – kronika obce

 1. Kronika obce sa vedie v úradnom jazyku.
 2. Zápisy sa vykonávajú jedenkrát za rok. Zápisy sú hodnoverným svedectvom udalostiach v obci.
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár obce, ktorého menuje a odvoláva na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo.
 4. Text jednotlivých zápisov do kroniky posudzuje a schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Hlava desiata

§ 31 pomoc pri mimoriadnych situáciách

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzu spôsobenej živelnou pohromou alebo haváriou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo materiálnu pomoc.
 2. Obec zabezpečuje evakuáciou, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva a vypracúva plány záchranných prác.
 3. Obec je povinná vypomáhať pri likvidácii živelných pohrôm prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s inými osobami.
 4. Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy.
 5. Osoba, ktorá pomoc poskytla, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, najneskôr 2 roky od vzniku, inak toto právo zanikne.

Hlava jedenásta

§ 32 – spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Štatút obce je základnou právnou normou obce Horná Súča. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje OZ 3/5-novou väčšinou všetkých poslancov.
 3. Štatút obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hornej Súči dňa 14.09.2012.
 4. Štatút obce nadobúda účinnosť dňom schválenia.

V Hornej Súči dňa 14.09.2012.

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

Obec

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Odkazy

vrsatecZmos

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2
3 4 5
6
7
8 9
10
11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25 26
27 28 29
30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 5. 2024
oblačno 25 °C 11 °C
nedeľa 26. 5. mierny dážď 24/12 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 25/12 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 23/13 °C

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
hore