Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Horná Súča
ObecHorná Súča

Zmluva o založení p.s.

Zmluva o pozemkovom spoločenstve 2023 (2.53 MB)

Zoznam obhospodarovaných nehnuteľností 2022.pdf (2.53 MB)

 

Zmluva o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou

(ďalej len „spoločenstvo") 2012

Článok 1

Názov a sídlo spoločenstva

1.      Názov spoločenstva:  Urbariát obce Horná Súča –  pozemkové spoločenstvo

2.      Sídlo spoločenstva:     Obecný úrad Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča

Článok 2

Titul založenia spoločenstva

 1. Spoločenstvo je založené podľa § 2 ods. 1 písm. c) a § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „Zákon o pozemkových spoločenstvách").
 2. Spoločenstvo vzniká dňom registrácie spoločenstva v registri pozemkových spoločenstiev.

Článok 3

Účel spoločenstva

 1. Účelom spoločenstva je v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) Zákona o pozemkových spoločenstvách racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva. Spoločnú nehnuteľnosť tvoria nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva číslo 2349, v katastrálnom území Horná Súča.
 2. Podnikateľskú činnosť v zmysle § 3 ods. 2 Zákona o pozemkových spoločenstvách spoločenstvo nevykonáva.

Článok 4

Členstvo v spoločenstve

 1. Členmi spoločenstva sú fyzické a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi podielov spoločnej nehnuteľnosti (ďalej len „člen spoločenstva" a „vlastník podielov").
 2. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníctva podielov - nový vlastník pristúpi ku zmluve o založení spoločenstva do dvoch  mesiacov od nadobudnutia vlastníctva.
 3. Člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov,  aký mu patrí podľa veľkosti vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti – hlas je vyjadrený percentuálnym podielom člena na vlastníctve spoločnej nehnuteľnosti.

Článok 5

Orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinností

 1. Orgány spoločenstva sú :
 2. valné zhromaždenie
 3. výbor spoločenstva
 4. dozorná rada
 5. zmierovacia komisia.
 6. Oprávnenia a povinností orgánov spoločenstva:

Valné zhromaždenie:

 1. je najvyšším orgánom spoločenstva, koná sa najmenej raz za rok,
 2. schvaľuje zmluvu o založení a jej zmeny a doplnky,
 3. schvaľuje stanovy vrátane ich zmien,
 4. volí a odvoláva členov orgánov spoločenstva,
 5. rozhoduje o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva,
 6. schvaľuje ročnú účtovnú závierku,
 7. rozhoduje o rozdelení zisku, prípadne spôsobe úhrady straty,
 8. rozhoduje o konaní zhromaždenia formou čiastkových schôdzí,
 9. rozhoduje o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
 10. rozhoduje o zániku spoločenstva jeho premenou alebo jeho zrušením.

Výbor spoločenstva:

a)      Výbor spoločenstva sa skladá spravidla z 13 členov výboru spoločenstva:

 • predseda spoločenstva
 • hospodár spoločenstva
 • účtovník spoločenstva
 • a desať členov výboru.

b)      Výbor spoločenstva je štatutárnym a výkonným orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré táto zmluva o založení alebo stanovy nevyhradili inému orgánu.

c)      Výbor spoločenstva zodpovedá sa za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. Za výbor spoločenstva koná navonok predseda spoločenstva, ktorý je súčasne členom výboru spoločenstva. Ak je však na právny úkon, ktorý robí výbor spoločenstva, predpísaná písomná forma, sú potrebné podpisy aspoň dvoch členov výboru, ktorí sú zapísaní v registri pozemkových spoločenstiev.

d)     Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predseda spoločenstva organizuje a riadi bežnú činnosť spoločenstva, ktorú podrobne určujú stanovy.

e)      Predsedu spoločenstva v prípade jeho neprítomnosti môže zastupovať ďalší člen výboru, ktorý je zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev.

f)       Členovia výboru spoločenstva dostávajú za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí valné zhromaždenie, alebo sa jej výška určí v stanovách.

Dozorná rada:

a)      Dozorná rada sa skladá spravidla z 5 členov dozornej rady:

·            predsedu dozornej rady

·            štyroch členov dozornej rady.

b)      Dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť celého spoločenstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Dozorná rada sa zodpovedá za výkon svojej činnosti valnému zhromaždeniu.

c)      Členmi dozornej rady môžu byť okrem členov spoločenstva aj iné fyzické osoby; ich počet však musí byť menší ako počet členov spoločenstva v tejto dozornej rade. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

d)     Členovia dozornej rady dostávajú za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí valné zhromaždenie, alebo sa jej výška určí v stanovách.

e)      Dozorná rada rozhoduje o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia, ak má podozrenie, že dochádza, alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva.

Zmierovacia komisia:

1.      Zmierovacia komisia je spravidla 5 členná. Skladá sa z členov výboru:

·            predsedu komisie

·            a štyroch členov komisie.

2.      Spory medzi členmi spoločenstva, ktoré sa týkajú ich práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, rieši zmierovacia komisia. Zmierovacia komisia nemôže rozhodovať o vlastníckych vzťahoch k podielu spoločnej nehnuteľnosti.

3.      Zmierovacia komisia rieši spory medzi členmi spoločenstva, podľa zákona o pozemkových spoločenstvách. Prejednanie sporu zmierovacou komisiou predchádza konaniu podľa osobitného predpisu (§8 občianskeho súdneho poriadku).

4.      Výsledkom konania zmierovacej komisie je písomný zmier účastníkov sporu alebo odporúčanie, aby účastníci konania podali návrh na začatie konania pred súdom. Návrh na začatie konania pred súdom môžu účastníci zmierovacieho konania podať aj vtedy, ak sa do štyroch mesiacov od podania návrhu na zmierovacie konanie nedosiahol výsledok konania.

Článok 6

Spôsob voľby, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoločenstva

1.      Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, starší ako 18 rokov.

2.      Orgány spoločenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie.

3.      Návrh na zvolenie predkladá výbor, na základe návrhov členov spoločenstva.

4.      Návrh na odvolanie člena alebo členov orgánov spoločenstva predkladá predseda spoločenstva alebo predseda dozornej rady, ak písomný návrh na odvolanie podpíšu členovia spoločenstva, s minimálne jednou tretinou všetkých hlasov spoločenstva.

5.      Voľba a odvolanie sa vykonáva hlasovaním, jednotlivo o každom členovi orgánov spoločenstva.

6.      Voľba alebo odvolanie sú platné, ak „za zvolenie" alebo „za odvolanie" hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých hlasov spoločenstva.

7.      Volebné obdobie všetkých orgánov spoločenstva sú tri roky.

8.      Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa súčtu alebo podľa veľkosti vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti, ak táto zmluva o založení spoločenstva, neupravuje túto otázku inak.

9.      Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov, ak sa nevyžaduje, podľa tejto zmluvy o založení spoločenstva alebo podľa zákona o pozemkových spoločenstvách, dvojtretinová väčšina všetkých hlasov.

10.  Na rozhodovanie valného zhromaždenia podľa písmen b), i) a j) sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov.

11.  Prehlasovaní členovia spoločenstva v otázkach, na ktoré sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov, môžu podať návrh na súd, aby vo veci rozhodol inak.

Článok 7

Základné práva a povinností členov spoločenstva

1.      Ak Zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak, vzťahujú sa na práva a povinnosti členov spoločenstva ustanovenia Občianskeho zákonníka.

2.      Člen má právo vyjadrovať sa ku všetkým činnostiam spoločenstva.

3.      Člen má právo voliť a byť volený do orgánov spoločenstva.

4.      Člen má právo nechať sa zastupovať splnomocnencom.

5.      Člen má právo nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva a žiadať výpisy jeho zápisu v zozname.

6.      Člen má právo nahliadnuť do zmluvy o založení spoločenstva, ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku alebo návrhu na úhradu straty.

7.      Člen môže svoj vlastnícky podiel a s nim súvisiace práva a povinnosti previesť na inú fyzickú alebo právnicku osobu.

8.      Člen je povinný vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo.

9.      Člen je povinný plniť uznesenia valného zhromaždenia, rozhodnutia výboru a dostaviť sa na rokovanie orgánu spoločenstva, na ktoré bol predvolaný.

10.  Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností je vyjadrený veľkosťou ich vlastníckych podielov.

11.  Plnenie povinností vo väčšom rozsahu, ako zodpovedá veľkosti vlastníckych podielov, môže člen na seba prevziať len dobrovoľne.

Článok 8.

Podmienky drobenia vlastníckych podielov

1.      Celková výmera je rozdelená na 4330/4330-tín, pričom aby nedošlo k drobeniu podielov v zmysle § 4 ods. 2 Zákona o pozemkových spoločenstvách nemôžu, na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve, rozdelením jednotlivých vlastníckych podielov vzniknúť podiely menšie ako 2000 m2.

Článok 9

Zásady hospodárenia s majetkom spoločenstva

1.      Majetok spoločenstva je súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením na spoločnej nehnuteľnosti.

2.      Majetok spoločenstva sú, aj nadobudnuté príspevky, dary a iné príjmy spoločenstva.

3.      Podiel člena spoločenstva na majetku spoločenstva je percentuálne rovnaký, ako je jeho podiel na vlastníctve spoločnej nehnuteľnosti.

4.      Orgány spoločenstva sa pri nakladaní s majetkom spoločenstva riadia Zákonom o pozemkových spoločenstvách, zmluvou o založení spoločenstva a uzneseniami valného zhromaždenia.

5.      Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom - za záväzky neručí majetkom členov (vlastníckymi podielmi spoločnej nehnuteľnosti).

6.      Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti a podľa veľkosti svojich podielov na spoločnom majetku.

7.      O rozdelení zisku spoločenstva a vyplatení odmien členom orgánov spoločenstva rozhoduje valné zhromaždenie, alebo sa rozdelenie určí v stanovách.

8.      Príjmy, výdavky a prevody peňažných prostriedkov, výplaty podielov na zisku a výplaty odmien sa vykonávajú bezhotovostným prevodom, výnimočne v hotovosti.

9.      V pokladni, okrem výplatných termínov, je povolená hotovosť maximálne 50.000,- SKK (1.659,70 €).

Článok 10

Zrušenie, premena a zánik spoločenstva

1.      Spoločenstvo sa zruší:

a.       ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločných nehnuteľností stane jeden člen spoločenstva,

b.      premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo na družstvo,

c.       rozhodnutím súdu - ak zaniknú predpoklady vyžadované zákonom na vznik spoločenstva alebo ak sa jeho založením porušil zákon,

d.      vyhlásením konkurzu,

e.       rozhodnutím valného zhromaždenia.

2.      Premena spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo na družstvo sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.      Zrušenie spoločenstva sa zapisuje do registra pozemkových spoločenstiev.

4.      Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1.      Zmeny a doplnky zmluvy o založení spoločenstva sa vykonávajú písomnou formou a na ich zmenu sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov.

2.      Podrobnejšie podmienky fungovania spoločenstva sa definujú v stanovách spoločenstva.

3.      Súčasťou zmluvy o založení je aj zoznam vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí zmluvu o založení uzatvárajú.

V Hornej Súči dňa 18.4.2009

Ing. Juraj Ondračka, Účtovník spoločenstva
Ondrej Gago, Predseda spoločenstva
Jozef Mrázik, Hospodár spoločenstva

 

Obec

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Odkazy

vrsatecZmos

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
1
15
2
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26
27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
oblačno 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. jasná obloha 23/9 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 21/14 °C
pondelok 17. 6. polojasno 27/13 °C

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
hore