rozšírené vyhľadávanie
RSS seniori
Obec Horná Súča
Horná Súča

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – účtovný a ekonomický referent

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – účtovný a ekonomický referent

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – účtovný a ekonomický referent
  Obec Horná Súča, Horná Súča 233,913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o uvoľňovanom pracovnom mieste na Obecnom úrade v Hornej Súči : 

Názov pracovného miesta:    účtovný a ekonomický referent

Miesto výkonu práce:            Obec Horná Súča

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok

Základná charakteristika pracovného miesta:

 • Samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov,
 • finančná učtáreň
 • účtovníctvo obce podľa platných právnych predpisov (o účtovníctve , o rozpočtových pravidlách...)
 • účtovné prepojenie s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami obce
 • zúčtovanie s preddavkovými organizáciami obce napojenými priamo na rozpočet obce
 • sledovanie a zúčtovanie účelových dotácií a grantov
 • kontrola cestovných príkazov
 • výkazníctvo (štvrťročné, polročné a ročné účtovné výkazy)
 • daňové priznania (majetkové, daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty)
 • spolupráca pri spracovaní troj-ročného rozpočtu obce z podkladov ostatných referátov
 • priebežná kontrola účtovných dokladov a čerpania rozpočtu podľa rozpočtovej skladby
 • metodika účtovania preddavkových, rozpočtových a príspevkových organizácií obce v súvislosti s prepojením na rozpočet obce
 • kontrolná činnosť predložených dokladov preddavkových, rozpočtových a príspevkových organizácií obce v spolupráci s hlavných kontrolórom
 • vypracováva dokumenty k združovaniu prostriedkov a sleduje ich využívanie
 • sledovanie a kontrola stavu a výnosu majetkovej účasti obce na podnikaní iných právnických osôb
 • zabezpečovanie účtovnej evidencie majetku obce vrátane účtovnej inventarizácie
 • Pripravuje najmä:
 • zmluvy, z ktorých vyplývajú záväzky obce voči právnickým a fyzickým osobám
 • registráciu zmlúv, príp. ich potvrdzovanie notármi a vkladmi do KN
 • podávanie návrhov na orgány činné v trestnom konaní (pri vymáhaní pohľadávok obce)
 • podieľa sa na spolupráci pri vypracovávaní základných právnych dokumentov obce a ich doplnkov, napr. štatút, organizačný poriadok, pracovný poriadok a pod.
 • sleduje zákonnosť písomností, ktoré obec schvaľuje vo forme nariadení a uznesení, príp. upozorňuje starostu na rozdiely a navrhuje opatrenia
 • vedie potrebnú písomnú agendu, bežnú archiváciu

 

Popis pracovnej činnosti:

 • vedie účtovníctvo obce vrátane mimorozpočtových fondov podľa platných právnych predpisov
 • zabezpečuje a metodicky riadi účtovné prepojenie s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami obce
 • mesačne zúčtovanie s preddavkovými organizáciami obce napojenými priamo na rozpočet obce
 • vedie evidenciu a zúčtováva účelové dotácie a granty
 • vyúčtovanie a kontrola cestovných príkazov zamestnancov obce
 • vedie evidenciu priestupkov a výkazy s tým súvisiace
 • výkazníctvo za obec (štvrťročné, polročné a ročné účtovné a majetkové výkazy)
 • priebežná kontrola účtovných dokladov a čerpania rozpočtu podľa rozpočtovej skladby
 • metodické usmerňovanie účtovania preddavkových, rozpočtových a príspevkových organizácií obce v súvislosti s prepojením na rozpočet obce
 • sledovanie stavov finančných prostriedkov a využívanie možnosti terminovaných vkladov
 • finančné vysporiadanie rozpočtového roka za obec
 • kontrolná činnosť predložených dokladov preddavkových, rozpočtových a príspevkových organizácií obce v spolupráci s hlavných kontrolórom
 • vypracováva dokumenty k združovaniu prostriedkov a sleduje ich využívanie
 • sledovanie a kontrola stavu a výnosu majetkovej účasti obce na podnikaní iných právnických osôb
 • návrhy, zabezpečovanie a sledovanie stavu v čerpaní rozpočtu na spravovanom
 • zabezpečovanie účtovnej evidencie majetku obce vrátane účtovnej inventarizácie
 • sledovanie a evidencia použitia prostriedkov obce poskytnutých iným subjektom
 • vykonáva práce a naliehavé úlohy podľa pokynov nadriadeného, vychádzajúc z potrieb zamestnávateľa aj mimo zvereného úseku
 • dbá na dodržiavanie protipožiarnych predpisov, predpisov ochrany a bezpečnosti pri práci
 • zúčastňuje sa pracovných ciest podľa pokynov nadriadeného v prípade potreby aj mimo obvodu obce Horná Súča či bydliska
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre obec v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov a vnútorných predpisov a nariadení obce
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia starostu obce na úseku prístupu k informáciám
 • spolupracuje pri návrhu rozpočet obce a jeho úpravách
 • vyhotovuje správu o výsledku hospodárenia a záverečný účet
 • spolupracuje s audítorom
 • vyhotovuje návrhy kúpno-predajných zmlúv, nájomných zmlúv, hospodárskych a obchodných zmlúv
 • spracovanie agendy spojené s odpredajom pozemkov a budov obce právnickým a fyzickým osobám
 • dozerá na výkon správy a ochrany majetku obce
 • vedie evidenciu majetku obce
 • v rámci svojej pracovnej náplne vyhotovuje príslušné hlásenia a výkazy
 • tvorí koncepčné a analytické materiály na úrovni obce
 • realizuje uznesenia orgánov obce
 • vedie agendu komisie finančnej a pripravuje podklady na jej rokovanie
 • vedie evidenciu došlých a odoslaných faktúr,
 • vykonáva platobný styk s bankami
 • vedie evidenciu pohľadávok a vykonáva ich vymáhanie
 • zisťovanie majetku, spracovanie a zabezpečovanie dokumentácie o nehnuteľnom majetku obce (geometrické plány, listy vlastníctva)
 • evidenciu na úseku správy majetku
 • komplexne bilancuje dodávky, nákup a meranie spotreby energie (elektrina, plyn, voda) a kontroluje ich racionálne využívanie
 • zabezpečuje všetky činnosti spojené so správou nehnuteľného majetku - pasport budov s fotodokumentáciou, ocenenie nehnuteľností, zavedenie majetku do účtovníctva, zhromažďuje doklady o nadobudnutí majetku v spolupráci s oddelením technických a ekonomických činností
 • realizuje zmeny evidencie nehnuteľného majetku obce a dáva pokyn na ich zavedenie do účtovníctva
 • vyhotovenie kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv
 • zabezpečovanie registrácie na Katastrálnom úrade
 • zabezpečovanie úloh súvisiacich s navrátením majetku
 • vysporiadanie nehnuteľného majetku
 • vykonávanie právnych úkonov podľa platnej legislatívy
 • spracovanie agendy spojenej so zverením nehnuteľného majetku do správy mestským príspevkovým organizáciám
 • príprava a zabezpečovanie inventarizácie nehnuteľného majetku
 • príprava a zabezpečovanie verejných obchodných súťaží na odpredaj nehnuteľného majetku
 • príprava a zabezpečovanie dražieb týkajúcich sa nehnuteľného majetku
 • vypracovávanie návrhov všeobecne záväzných nariadení obce
 • vedie evidenciu poistných zmlúv obce Horná Súča (majetok a pracovníci)

Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa titul Ing. zamerané na ekonómiu

Iné kritériá a požiadavky
•    občianska bezúhonosť
•    prax v odbore výhodou
•    prax vo verejnej alebo štátnej správe výhodou
•    znalosť podvojného účtovníctva
•    znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET, AutoCAD, MicroStation)
•    samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť
•    vodičský preukaz skupiny B
                 
Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní vrátane telefonického a e-mailového kontaktu
• štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o vzdelaní
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Obec Horná Súča, Horná Súča 233, 91333 Horná Súča, alebou na mailovú adresu starosta@hornasuca.sk

Dátum zvesenia: 31. 1. 2021 Zodpovedá: Juraj Ondračka

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google

Apple

Odkazy

vrsatecZmos

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 9. 2022
silný dážď 14 °C 9 °C
streda 28. 9. slabý dážď 15/6 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 13/10 °C
piatok 30. 9. mierny dážď 13/11 °C