rozšírené vyhľadávanie
RSS seniori
Obec Horná Súča
Horná Súča

Obecný úrad

Adresa:

Obec Hrná Súča
Horná Súča, s.č.233
913 33  Horná Súča
 

Kontakt:

te.č.: 032/6519 611
 

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 12:00, 12:30 – 15:00
Utorok:       nestránkový deň
Streda:       7:00 - 12:00, 12:30 – 16:00
Štvrtok:      7:00 - 12:00, 12:30 – 15:00
Piatok:       7:00 - 12:00, 12:30 – 14:00

 

Zamestnanci obecného úradu:

 

Podateľňa a matrika

Samostatný referent: Margaréta Dohnanová

t.č.: 032/6519 611,  e-mail: margareta.dohnanova@hornasuca.sk
 • evidencia pošty, podateľňa
 • agenda obecného zastupiteľstva a obecnej rady
 • nájomné zmluvy na hrobové miesta
 • matrika
 • sklad civilnej ochrany

 

Evidencie a sociálne veci:

Samostatný referent: Martina Birásová

t.č.: 032/6519 612, e-mail: martina.birasova@hornasuca.sk
 • evidencia obyvateľstva, potvrdenia
 • určenie, zrušenie súpisného čísla, register adries
 • osvedčenie listín a podpisov na listinách
 • sociálne veci, posúdenie odkázanosti
 • rozhodnutia na daň za užívanie verejného priestranstva
 • relácie v miestnom rozhlase, rozlúčky, parte, potvrdenky na pohreb
 • ochrana osobných údajov, vývesky vo vývesných skrinkách
 • zmluvy k nájomným bytom
 • zastupovanie matrikárky

 

Účtovníčka obce

Samostatný referent: Soňa Šimková

t.č.: 032/6519 623, e-mail: sona.simkova@hornasuca.sk
 • rozpočtová agenda podľa rozpočtových kapitol vrátane záverečného účtu
 • komplexné vedenie účtovníctva a styk s peňažnými ústavmi
 • finančné operácie obce
 • evidencia pohľadávok a záväzkov obce
 • evidencia majetku
 • nájomné zmluvy

 

Dane a poplatky, personalistika a mzdy

Samostatný referent: Paula Škundová

t.č.: 032/6519 614, e-mail: paula.skundova@hornasuca.sk
 • mzdy, personalistika
 • daň z nehnuteľností
 • daň za psa, evidencia psov
 • poplatok za komunálny odpad
 • evidencia, výdaj - smetných nádob, vriec na odpad

 

Projektový manažér

Samostatný referent: Eugen Strečko

t.č.: 032/6519 621, e-mail: eugen.strecko@hornasuca.sk
 • príprava zmlúv o zriadení VB na kanalizáciu
 • majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod obecnými stavbami
 • príprava projektov
 • projektový manažment a realizácia projektov

 

Pokladňa a ochrana prírody

Samostatný referent:  Bc. Paulína Gagová

t.č.: 032/6519 620, e-mail:   paula.gagova@hornasuca.sk
 • pokladňa obce 
 • rozhodnutia - výrub drevín
 • vedie evidenciu odberateľov pitnej vody, pripravuje zmluvy na odber vody, vybavuje žiadosti o prípojke  vody, montáž vodomerov,
 • zastupovanie matrikárky     

 

Stavebný úrad

Samostatný referent: Ing. Ján Barták

t.č.: 032/6519 615, e-mail:   jan.bartak@hornasuca.sk
 • stavebný úrad obce Horná Súča
 • územné rozhodnutia, stavebné povolenia, ohlásenia drobných stavieb
 • odpadové hospodárstvo
 • vyjadrenia obce k plánovanej výstavbe    

 

Kultúra

samostatný referent: Mgr. Lenka Neštická

t.č.: 032/6519 616, e-mail: kultura@hornasuca.sk
 • organizuje a spoluorganizuje obecné podujatia
 • úzko spolupracuje pri kultúrnych a športových podujatiach so ZŠ a MŠ
 • zabezpečuje prenájom KD v ústredí, osady
 • zabezpečuje a riadi preberanie a odovzdávanie inventáru kuchyne
 • spracovanie časopisu „Súčanský hlásnik“