Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Horná Súča

18.12.2018 - 28.02.2019

 

Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Horná Súča

 

V zmysle §18a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči č. 17/08/2018-OZ zo dňa 07. 12. 2018, Obecné zastupiteľstvo obce Horná Súča vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Horná Súča na deň 15. február 2019.

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra

 

1) Kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať – ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie

 

2) Ďalšie podmienky

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

- výhodou manažérske zručnosti

- dynamická a silná osobnosť

- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

- reprezentatívne vystupovanie

- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)

- flexibilnosť

- zmysel pre zodpovednosť, prednosť, dôslednosť a samostatnosť

- bezúhonnosť

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

 

3) Písomná prihláška musí obsahovať:

a. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

b. štruktúrovaný profesijný životopis,

c. úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

d. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

e. informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

f. čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, obci Horná Súča a finančnému úradu,

g. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa §13 ods.1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na mimoriadnom rokovaní obecného zastupiteľstva v Hornej Súči.

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 1 februára 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke v úradných hodinách v podateľni na adresu:

Obec Horná Súča,

Horná Súča 233,

913 33 Horná Súča

 

Zalepenú obálku označiť značkou: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

 

Doplňujúce údaje: pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Horná Súča v súlade s uznesením 17/08/2018-OZ zo dňa 07. 12. 2018 je 20 hodín týždenne.

 

 

  

Ing. Juraj Ondračka

starosta obce

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.