Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1/2016

04.04.2017 - 30.06.2017

Oznámenie o strategickom dokumente  Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča (podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a doplnení niektorých zákonov)

I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. Názov.
Obec Horná Súča

2. Identifikačné čísla.
Kód obce 506010
IČO 311561

3. Adresa sídla.
Obecný úrad Horná Súča č. 233
913 33 Horná Súča

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa.
Starosta
Ing. Juraj Ondračka
Obecný úrad Horná Súča č. 233
913 33 Horná Súča
tel.: +421 32/65 19 611 - sekretariát 
tel.: +421 918 500 836 - starosta obce
starosta@hornasuca.sk

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD
Ing. Ing. arch. Peter Derevenec (reg. č. 241)
Za záhradami 23
900 28 Zálesie

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na
konzultácie.

Ing. arch. Vladimír Vodný
Malinovská 19
900 28 Zálesie
tel.: +421 2 45523896
tel.: +421 911 659 975
e-mail: vladimir.vodny@azprojekt.sk

II. Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov.
Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča

2. Charakter.
Územný plán obce Horná Súča bol schválený uznesením č. 7/02/2010-OZ zo dňa 19.02.2010 a VZN č.
1/2010 dňa 19.02.2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť schváleného „Územného plánu obce Horná
Súča“ 
Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie budú vypracované v zmysle § 30 a § 31 zákona
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v textovej a grafickej časti. 
Územnoplánovacia dokumentácia – Zmeny a doplnky č.1/2016 územného plánu obce Horná Súča
(ďalej len ZaD č.1/2016 ÚPN-O) predstavuje v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
strategický dokument. Uvedený strategický dokument ZaD č.1/2016 ÚPN-O podlieha zisťovaciemu
konaniu podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Hlavné ciele.
Cieľom obstarania a spracovania dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča je
zosúladiť navrhovanú zmenu funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného
plánu obce. 
Hlavným cieľom návrhu dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča je úprava
záväznej časti ÚPN-O a zmena funkčného využitia lokalít: priloha

4. Obsah (osnova).
Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň jednotlivých kapitol spĺňa náležitosti zákona
č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Obsah návrhu zmien a doplnkov č. 1/2016 ÚPN obce
sa skladá z textovej a grafickej časti. Textová časť obsahuje smernú a záväznú časť.  
Grafická časť sa skladá z výkresov dotknutých zmenami a doplnkami územného plánu obce Horná
Súča, formou priesvitky na pôvodné výkresy ÚPN-O Horná Súča.  

5. Uvažované variantné riešenia.
Predkladaný dokument Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča je riešený invariantne, pretože
zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov nepripúšťa variantné riešenie zmien a doplnkov
územnoplánovacej dokumentácie.  

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.
Časový harmonogram prác na Zmenách a doplnkoch č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča bude pozostávať
z nasledujúcich etáp:

 Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania ZaD č. 2 mm - rr

1. Návrh Zmien a doplnkov č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča 04 - 2017
2. Prerokovania návrhu č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča 05 - 2017
3. Preskúmanie návrhu Zmien a doplnkov v zmysle §25 stavebného zákona 06 - 2017
4. Schvaľovanie Zmien a doplnkov č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča 07 - 2017
5. Vypracovanie čistopisu č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča 08 - 2017

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom.
Záväzným podkladom pre dokument Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča je:
 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, v znení zmien a doplnkov

Východiskovým podkladom je  
 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a Nariadenie vlády SR č. 149/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územného plánu VÚC Trenčiansky kraj (AŽ PROJEKT Bratislava 1997)  
 Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č. 1/2004 - Všeobecne záväzné nariadenie TSK
č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja
schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č.260/2004 (AŽ PROJEKT Bratislava 2004), v znení VZN
č. 8/2011 zo dňa 26. 10. 2011, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti ÚPN VÚC
Trenčianskeho kraja.
 Územný plán obce Horná Súča (spracovateľ – AŽ PROJEKT, Toplianska 28, 821 07 Bratislava,
schválený uznesením č. 7/02/2010-OZ zo dňa 19.02.2010.
 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trenčín, schválený rozhodnutím okresného
úradu Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. j. OÚ-TN-OSZP3-20 15/00 1484 TKZ, zo
dňa 14.01.2015 (zhotovitel' Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica v roku 2013)
 „Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej
stability“, Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trenčín, (zostavil - Slovenská
agentúra životného prostredia CMŽP Žilina, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, Bratislava.

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie.
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Súča.

9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie a pod.).
 uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Horná Súča,
 všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Súča, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na
životné prostredie vrátane zdravia


1. Požiadavky na vstupy.

1. Pôda – záber pôdy celkom, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky,
bonita).

Poľnohospodárska pôda
Katastrálne územie obce Horná Súča má rozlohu 5382 ha. Podľa prílohy č.2 Nariadenia vlády
č.58/2013 Z.Z patria nasledovné BPEJ do zoznamu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy:  
0202002 0203003 0265212 0702002 0706002 0756202 0756402 0763212 0763222 0763415
0765212 0765213 0765242 0765243 0765412 0865212.
Bilancia druhov pozemkov ako aj záberov poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely
bude riešená v Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča.

Lesné pozemky
Lesné porasty obce Horná Súča sú začlenené do LHC Dolná Súča, LHC Drietoma, LHC Ľuborča. LP
obhospodarujú štátne lesy a spoločenstvá a súkromníci. Lesy pozostávajú prevažne z  hospodárskych
lesov v menšej miere z lesov osobitného určenia. Lesy ochranné sa nachádzajú v minimálnom
rozsahu.
Bilancia záberov lesnej pôdy na iné účely bude riešená v Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2016 ÚPN-O
Horná Súča.

2. Voda - z toho pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), odkanalizovanie.

Verejný vodovod.
Vlastníkom a prevádzkovateľom vodovodnej obecnej siete a zariadení obecného vodovodu je obec
Horná Súča . Obec je zásobovaná z nasledujúcich vodných zdrojov:
 Prameň Krásny Dub I.
 Prameň Krásny Dub I.
 Prameň Závrská- Adamov Kút
 Prameň Závrská- Chabová
 Prameň Závrská- Včelíny
 Prameň Pod Chabovou – Vlčí Vrch
 Prameň Dúbrava-dolný
 Prameň Dúbrava-horný
 Prameň U Hutinov
 Prameň Krásny Dub Čerešienky
 Prameň Futerna
 Prameň Krásny Dub-Jazero
Riešenie zásobovania vodou bude predmetom riešenia Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2016 ÚPN-O
Horná Súča.

Verejná kanalizácia.  
V obci Horná Súča a jej miestnych častiach nie je vybudovaná splašková kanalizácia. Odpadové vody
sú odvádzané individuálne do septikov, žúmp pri jednotlivých rodinných domoch.
Odkanalizovanie územia obce je riešené v rámci projektu„ ODKANALIZOVANIE MIKROREGIONU
VLÁRA - VÁH a INTENZIFIKÁCIA ČOV NEMŠOVÁ“.
Riešenie odkanalizovania bude predmetom riešenia Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2016 ÚPN-O
Horná Súča.

3. Suroviny, materiály - druh a spôsob získavania.
Požadované kapacity potrieb (druh) budú riešené v Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2016 ÚPN-O Horná
Súča.

4. Energetické zdroje – druh a potreba.
Elektrická energia
Zásobovanie elektrickou energiou celej obce Horná Súča vrátane jej piatich častí a osád z nadradenej
energetickej sústavy je zabezpečené VN-22 kV linkou č.282, vedenou smerom od Dolnej Súče. Rozvod
nie je zokruhovaný. Z uvedenej VN linky sú pripojené jednotlivé distribučné transformačné stanice s
celkovým počtom 17.

Riešenie zásobovania elektrickou energiou bude predmetom riešenia Návrhu Zmien a doplnkov č.
1/2016 ÚPN-O Horná Súča.

Plyn
Obec Horná Súča je zásobovaná zemným plynom z regulačnej stanice RS 3000 v obci Dolná Súča.
Medzi obcami je vybudovaný prepojovací STL plynovod LPE 180. Miestna časť Horná Súča je
kompletne splynofikovaná. V zmysle vypracovaného generelu plynofikácie obce je vybudovaná STL
plynovodná sieť z obce Horná Súča do časti obce Trnávka a Dúbrava LPE 110 a LPE 63.
Riešenie zásobovania plynom bude predmetom riešenia Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2016 ÚPN-O
Horná Súča.

Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru.
Dopravné systémy
Obec Horná Súča je na nadradenú cestnú sieť napojená prostredníctvom ciest III. - tích tried  
a to cestou III/1882 Horná Súča – Dolná Súča – Skalka nad Váhom, na cestu II/507, cestou III/1865
Horná Súča – Drietoma, ktorou je napojená na cestu I/9 hranica s ČR – Drietoma – Trenčín, diaľnica
D1. Hlavnú dopravnú komunikáciu medzi jednotlivými miestnymi časťami zabezpečujú cesty III/1886,
III/1887, III/1888
Riešenie dopravného napojenia bude predmetom riešenia Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2016 ÚPN-
O Horná Súča.

2. Údaje o výstupoch.

1. Ovzdušie – hlavné zdroje znečistenia.
Riešené územie obce Horná Súča patrí k oblastiam s relatívne čistým ovzduším. V čase vykurovacej
sezóny aj napriek plynofikácii obce často dochádza ku spaľovaniu tuhých palív, čím vznikajú dočasné
zdroje znečisťovania ovzdušia. Hlavnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia je automobilová doprava a
poľnohospodárska výroba. V obci sa nachádzajú energetické zdroje u ktorých sa sleduje emisné
znečisťovanie a patria medzi stredné zdroje znečisťovania:
• hospodársky dvor Horný Mlyn podľa počtu hospodárskych zvierat patrí medzi veľké zdroje
znečistenia ovzdušia (podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky č.706/2002 Z. z.
Kategorizácia veľkých a stredných zdrojov).

2. Voda - celkové množstvo, druh, kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd, čistiareň
odpadových vôd.
Povrchové vody
Územie Hornej Súče patrí do povodia riečky Súčanky s prítokmi potokov – Dolinka, Závrská s prítokmi
v prednej Chabovej a Dubovskej. Len malá časť územia na severe patrí do povodia Ľuborče a malá
časť na juhu do povodia Drietomice.
Tok Súčanky je v zastavanom území kanalizovaný čím vytvára priaznivé podmienky odtoku
povodňových vĺn.

Podzemné vody
Podzemné vody sú viazané na geologické štruktúry bradlového, flyšového pásma a kvartéru.
Javorinské súvrstvie javorinského príkrovu tvorené pieskovcovým flyšom s prevahou jemnozrnných
dobre triedených karbonatických pieskovcov sa vyznačuje ako celok dobrou puklinovou
priepustnosťou a relatívne dobrým zvodnením. Výdatnosť prevažnej väčšiny puklinových a
vrstevných prameňov je medzi 0,1 - 0,5l/s. Z významnejších výverov uvádzame prameň „Chabová“ v
Hornej Súči s priemernou výdatnosťou 0,49 l/s s rozkyvom výdatnosti 0,15-4,08 l/s, s priemernou
teplotou podzemnej vody 8,1 °C a jej rozkyvom 6,8 - 9,6 °C.
V obci nie je vybudovaná kanalizačná sieť, obyvatelia majú vybudované septiky s odtokmi do potoka
alebo odvádzajú odpadové vody do žúmp.

3. Odpady – celkové množstvo za rok, spôsob nakladania s nimi.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi sa v obci Horná Súča vykonáva v zmysle VZN č.1/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horná Súča
V obci sa vykonáva triedený zber:
a) elektroodpadov z domácností,
b) papiera, skla, plastov, kovov,
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
 a zdravotníckych pomôcok,
e) jedlých olejov a tukov z domácností,
f) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
g) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je
 fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
 stravovania.
h) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky – tetrapaky,
i) textil a šatstvo.

Bilancia množstva odpadu za rok 2016:
 zmesový komunálny odpad 384,180ton/rok
 objemný odpad 309,720ton/rok

Odvoz odpadu zabezpečuje Marius Pedersen, a.s. Trenčín na skládku Luštek (Dubnica nad Váhom).

4. Hluk a vibrácie.
Zdrojom hluku v území je predovšetkým automobilová doprava. Vzhľadom na svoju polohu koncovej
obce zaťaženie hlukom je len z cieľovej dopravy, ktorá nepredstavuje výrazné zaťaženie hlukom. Pri
realizácii činností je potrebné v maximálnej miere realizovať všetky dostupné opatrenia, ktoré
zabezpečia dodržanie prípustných hodnôt hluku a vibrácií pre vonkajšie a vnútorné prostredie
v zmysle vyhlášky MZ SR 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom
prostredí.  
V rámci navrhovaných lokalít možno predpokladať, že hladiny hluku nebudú prekračované a nedôjde
k vzniku nových zdrojov hluku, ktoré by mohli negatívne vplývať na ľudí ako aj životné prostredie.  

5. Žiarenie a iné fyzikálne polia.
Podľa Atlasu krajiny (MŽP SR, 2002) sa riešené územie nachádza v oblasti s malým a stredným
stupňom radónového rizika.  

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.
Návrh riešenia dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča predstavuje
územnoplánovací dokument, ktorý nemá priamy vplyv na životné prostredie. Za nepriame vplyvy
strategického dokumentu môžeme považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia, vznik nových plôch určených na bývanie, nárast frekvencie dopravy a nároky na
novú infraštruktúru. Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný strategický
dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu týchto javov, čím prispieva k skvalitneniu
životného prostredia v obci.  

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
Strategický dokument nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov, ktoré nepriaznivo pôsobia na
zdravotný stav obyvateľstva.  

5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia
európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné
parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.) vrátane
návrhu opatrení na ich zmiernenie.
V zmysle sústavy NATURA 2000 je potrebné rešpektovať:

 Územie európskeho významu Krasín SKUEV0375
 Územie európskeho významu Stehlíkovské
 Územie európskeho významu Lipnické

V rámci katastrálneho územia obce sú vymedzené chránené územia prírody v zmysle zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:

 CHKO Biele Karpaty - Riešené katastrálne územie Horná Súča sa nachádza v Chránenej
krajinnej oblasti Biele Karpaty, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou MK SSR č. 111/1979 zo dňa
12. júla 1979 v znení Zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. novelizovaná Vyhláškou MŽP SR č.
396/2003 Z. z. z 28. augusta 2003.
 Prírodná rezervácia Horno-závrská mokraď - o rozlohe 1,5ha bola vyhlásená 1983
 Prírodná rezervácia Debšín - o rozlohe 9,6ha bola vyhlásená 1984
 Prírodná pamiatka Podsalašie - o rozlohe 14,8ha bola vyhlásená 1997
 Prírodná pamiatka Včelíny - o rozlohe 1,2ha bola vyhlásená 1990

Biotopy národného a európskeho významu
 6210 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží
 6430 Brehové porasty deväťsilov
 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
 7220 Penovcové prameniská
 7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
 9130 Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy

Podľa Regionálneho ÚSES okresu Trenčín sa v hodnotenom území, prípadne v jeho blízkosti
nachádzajú nasledovné prvky ÚSES:
 Regionálne biocentrum 25 Bojková - nachádza sa v severozápadnej časti katastrálneho
územia, na južných a východných svahoch hrebeňa Bielych Karpát - podcelku Súčanská
vrchovina. Biocentrom prechádza nadregionálny biokoridor, ktorý sa tiahne hlavným
hrebeňom a vytvára napojenia biocentra na RBc Chabová a RBc Antonstal.
 Regionálne biocentrum 26 Chabová - nachádza sa v západnej časti katastrálneho územia, na
Súčanskej vrchovine a masíve Chabová. Biocentrom prechádza nadregionálny biokoridor,
ktorý sa tiahne hlavným hrebeňom a vytvára napojenia biocentra na RBc Bojková a RBc
Temné.
Rozsah Zmien a doplnkov rešpektuje SKÚEV, chránené územia prírody a prvky ÚSES a nepredpokladá
svojím rozsahom a funkčnou náplňou jednotlivých plôch negatívny vplyv na ochranu prírody a
krajiny.  

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky
významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov sa v riešenom území nachádza:  
 vodohospodársky významný tok č. 201. Súčanka (4-21-08-083),

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.
Možné závažné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu nie sú známe.  

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
Z predloženého návrhu strategického dokumentu nevyplývajú žiadne vplyvy na životné prostredie
presahujúce štátne hranice.

IV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení.
Zainteresovanú verejnosť predstavujú obyvatelia obce, vlastníci nehnuteľností v katastrálnom území
obce a fyzické a právnické osoby, podieľajúce sa na využívaní územia obce a občianske združenia.  

2. Zoznam dotknutých subjektov.
Dotknutými subjektami pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie
obce sú orgány vyplývajúce z §140a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Dotknutými
subjektmi pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie sú:


1 Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného plánovania, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
2 Trenčiansky samosprávny kraj, K Dolnej Stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
3 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín
5 Krajský pamiatkový úrad, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
6 Okresný úrad Trenčín Odbor starostlivosti o životné prostredie,  Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
7 Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
8 Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9 Okresný úrad Trenčín Pozemkový a lesný odbor,  Námestie Sv. Anny 7, 911 01 Trenčín
10 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor štátnej geologickej správy Námestie Ľudovíta Štúra 1 812 35 Bratislava
11 Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
12 Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice Slovenskej 10, 971 22 Prievidza
13 Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v kraji  Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
14 Lesy SR, š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
15 Obec Drietoma, Drietoma 29, 913 03 Drietoma
16 Mesto Trenčín, Mestský úrad, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
17 Obec Dolná Súča, Dolná Súča 2, 913 32 Dolná Súča
18 Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu 2/391441 Nemšová
19 Obec Horné Srnie, Obecný úrad, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie

3. Dotknuté susedné štáty.
Zmenami funkčného využitia navrhovaných plôch v rámci dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2016
ÚPN-O Horná Súča nebudú dotknuté štáty susediace so Slovenskou republikou.  

V. Doplňujúce údaje

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej
charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).
K oznámeniu o strategickom dokumente prikladáme:  
 Schéma riešenia zmien a doplnkov č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.
Pri spracovaní tohto dokumentu boli použité nasledovné materiály:
 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a Nariadenie vlády SR č. 149/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územného plánu VÚC Trenčiansky kraj (AŽ PROJEKT Bratislava 1997)  
 Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č. 1/2004 - Všeobecne záväzné nariadenie TSK
č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja
schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č.260/2004 (AŽ PROJEKT Bratislava 2004), v znení VZN
č. 8/2011 zo dňa 26. 10. 2011, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti ÚPN VÚC
Trenčianskeho kraja.
 Územný plán obce Horná Súča (spracovateľ – AŽ PROJEKT, Toplianska 28, 821 07 Bratislava,
schválený uznesením č. 7/02/2010-OZ zo dňa 19.02.2010.
 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trenčín, schválený rozhodnutím okresného
úradu Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. j. OÚ-TN-OSZP3-20 15/00 1484 TKZ, zo
dňa 14.01.2015 (zhotoviteľ Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica v roku 2013)
 „Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej
stability“, Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trenčín, (zostavil - Slovenská
agentúra životného prostredia CMŽP Žilina, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, Bratislava.


VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
V Bratislave, 05. 03. 2017

VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Meno spracovateľa oznámenia.
Ing. arch. Vladimír Vodný
Malinovská 19
900 28 Zálesie
tel.: +421 2 45523896
tel.: +421 911 659 975
e-mail: vladimir.vodny@azprojekt.sk

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu
obstarávateľa, pečiatka.
Starosta
Ing. Juraj Ondračka
Obecný úrad Horná Súča č. 233
913 33 Horná Súča
tel.: +421 32/65 19 611 - sekretariát  
tel.: +421 918 500 836 - starosta obce
starosta@hornasuca.sk

Grafické prílohy:

 Rozsah riešenia - celková situácia
 Vlčí vrch
 Trnávka
 Krásny dub
 Závrská
 Horná Súča
 Dúbrava

 

 

© 2018 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.