Najbližšie podujatia

Fotogalérie

WILAMOWICE 2019

EU-vlajka.jpgwilamowice-erb.jpg 

 

 


Podpora Európskej únie pre obec Wilamowice

S potešením Vás informujeme, že obec Wilamowice opäť získala dotáciu na implementáciu medzinárodného projektu s názvom „Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii Europejskiej”. Projekt bol spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Európa pre občanov a bude realizovaná 29.08.2019-02.09.2019.           

Stručný opis projektu:

Počas projektu sa pokúsime odpovedať na otázku aké faktory oslabili a pokračujú v oslabovaní solidarity krajínEU a čo by sme mali urobiť pre jej prinavrátenie.

Urobíme sériu stretnutí za okrúhlym stolom zloženú s primátorov a starostov partnerských obcí, ktoré vytvoria návod najednotné riešenie pre sociálne problémy ako sú migrácia, nezamestnanosť, sociálna podpora marginalizovaných skupín.

Počas workshopu sa oboznámime s metódami tvorby plánov, stratégií a rozvíjania sociálneho rozvoja miest a obcí.

Dôležitou časťou projektu bude diskusia na tému euroskepticizmus a príčiny euroskepticizmu. Počas workshopu sanaučíme metódam budovania EU debaty na túto tému. V rozprave postavíme voči sebe ultra-nacionalizmus s kultúrnou toleranciou, so snahou vyvolať verejnú diskusiu.

Počas diskusie sa spoločne pokúsime zamyslieť nad obnovou solidarity medzi krajinami EÚ.

Zoberieme, či je prístup solidarity nástrojom na obnovu a rozvoj európskeho projektu.

Medzi-kultúrna spolupráca bude vytvorená počas prezentácie poľskej kultúry a pozvaných hostí na outdórové podujatie s názvom„Gminne Dożynki in Wilamowice Commune". Stretneme sa so zástupcami mimovládnych organizácií, kde budeme diskutovať o úlohe týchto organizácií pri obnove solidarity medzi krajinami EÚ.

Počas troch stretnutí skupiny vypracujeme odporúčania týkajúce sa princípov solidarity pre lepšiu budúcnosť nás všetkých.

Partneri projektu:

1. Kisújszállás Város Önkormányzata - Maďarsko

2. Obec Horná Súča - Slovensko

3. Mesto Rajecké Teplice - Slovensko

4. Městský úřad Dolní Benešov - Česká republika

5. Grad Županja - Chorvátsko

6. Grad Klanjec - Chorvátsko

7. Obec Kunerad - Slovensko

8. Mesto Bihać - Bosna a Hercegovina

 

 

European Union support for the Wilamowice commune

We are pleased to inform you that the Wilamowice commune (from Poland) has once again received funding for theimplementation of an international project entitled „Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii Europejskiej”. The task has been co-financed by the European Commission under the Europe for Citizens program and will be implemented on 29.08.2019-02.09.2019.

Short description of the project:

During the project, we will try to answer the question of what factors have weakened and continue to weaken the solidarity of countries in the EU and what we should do in order to restore solidarity. For many years of building solidarity on important issues among our partner municipalities, we have used the practice of creating and maintaining solidarity through very different and innovative means in the project, we will therefore stress the need for integration within the EU based on solidarity and civil liberties.

We will carry out a series of meetings of the Round Table (composed of representatives of project participants), which will develop guidelines for uniform solutions to social problems, i.e. migration, unemployment, social support for marginalised groups.

During the workshop we will get acquainted with the methods of drawing up plans, strategies and studies of social development of municipalities.

An important part of the project will be discussions on the causes of Euroscepticism and the motivations behind Euroscepticism. During the workshop we will learn about the methods of building an EU debate on Euroscepticism. In the debate, we will oppose ultra-nationalism against cultural tolerance, provoking a lively discussion.

During the discussion, we will reflect together on what we should do to rebuild solidarity between EU countries. We will consider whether a solidarity approach to various important issues such as migration can be a tool for reconstruction and development of the European project.

Intercultural cooperation will be established especially during the presentation of Polish culture and invited guests atan outdoor event called „Gminne Dożynki in Wilamowice Commune". We will meet with NGO representatives discussing the role of NGOs in rebuilding solidarity between EU countries.

During the three meetings of the Reflection Group we willwork out recommendations concerning the principles of solidarity for a better future for us.

Project partners:

1. Kisújszállás Város Önkormányzata - Hungary

2. Obec Horná Súča - Slovakia

3. Mesto Rajecké Teplice - Slovakia

4. Městský úřad Dolní Benešov - Czech Republic

5. Grad Županja - Croatia

6. Grad Klanjec - Croatia

7. Obec Kunerad - Slovakia

8. City of Bihać - Bosnia and Herzegovina

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.