Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Urbariát obce Horná Súča

Profil verejného obstarávateľa - URBARIÁT OBCE HORNÁ SÚČA p.s.

Urbariát obce Horná Súča pozemkové spoločenstvo je osobou podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Názov: Urbariát obce Horná Súča pozemkové spoločenstvo
Sídlo:  Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča
Zastúpený: 

Ondrej Gago, predseda spoločenstva

Jozef Mrázik, hospodár spoločenstva

Ing. Juraj Ondračka, účtovník spoločenstva

IČO:  42148855
DIČ: 2023063889
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu:  2922839952/1100
Tel.: +421 32 65 19 618, +421 32 65 19 611
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Ondračka,
Fax: +421 32 65 19 622
E-mail:  starosta@hornasuca.sk  
Web:  http://www.hornasuca.sk/content/urbariat-obce-horna-suca

 

 

Zákazka

informačná povinnosť

zverejnené dňa

Rekonštrukcia protipožiárnej lesnej cesty "Trnové" - Horná Súča

19802 - WYP
Vestník č. 246/2013 - 16.12.2013
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Výzva na predkladanie ponúk

 16.12.2013

otváranie častí ponúk „Ostatné“

 03.01.2014

§ 136 ods. 9 písm. c) zákona č.25/2006

 14.01.2014

otváranie častí ponúk "Kritériá"

14.01.2014

oznámenie uchádzačom o mieste a čase otvárania časti ponúk "Kritériá"

14.01.2014

§ 136 ods. 9 pism.  d) zákona č. 25/2006

27.01.2014

informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

27.01.2014

§ 136 ods. 9 písm. e) zákona č. 25/2006

03.02.2014

Správa o zákazke

17.02.2014

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.