Najbližšie podujatia

Fotogalérie

VZN

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia obcí  

            Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcí je vlastne legislatívnou činnosťou obce. Je to vydávanie „ zákonov „  platných pre územie danej obce.

            Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcí slúži na regulovanie spoločenských vzťahov a usmerňovanie správania právnických a fyzických osôb na území obce.

            V súlade s ust, § 6 ods. 1 a 2 zákona o obecnom zriadení obec môže vydávať dva druhy nariadení :

       vydávané na plnenie úloh samosprávy obce,

-         vydávané vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy.

      Uvedené druhy nariadení je nevyhnutné odlíšiť.

 

 

VZN obce Horná Súča
ROK 2004
VZN č. 2/2004 Určenie školského obvodu základnej školy v Obci Horná Súča   
ROK 2006
VZN č. 1/2006 O úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa 
ROK 2007

VZN č.3/2007 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci  Horná Súča   


VZN č.4/2007 O pohrebníctve v Obci Horná Súča
ROK 2008

VZN č.1/2008 O symboloch Obce Horná Súča a ich používaní a cenách Obce Horná Súča a ich udeľovaní

VZN č. 2/2008 O ochrane ovzdušia pred znečistujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečiťovania 

 VZN č.5/2008 O nakladaní s KO a s drobnými stavebnými odpadmi - zrušené

ROK 2010

VZN č.1/2010 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná čať schváleného Územného plánu  Obce Horná Súča

VZN č.2/2010 O dodržiavaní čistoty, verejného poriadku a ochrane verejnej zelene na území Obce Horná Súča 


VZNč. 3/2010  o poskytovaní socialnych služieb v Obci Horná Súča

       
ROK 2012  
VZN č.2/2012  O podmienkach predaja na trhových miestach
ROK 2013  
VZN č.1/2013 O podmienkach držania psov v Obci Horná Súča - zrušené  
VZN č.2/2012 O financovaní materskej školy a školských zariadení na území obce   
- Dodatok č.1 k VZN č.2/2013
Dodatok č.2 k VZN č.2/2013
- Dodatok č.3 k VZN č. 2/2013
- Dodatok č.4 k VZN č.2/2013 
- Dodatok č.5 k VZN č.2/2013
- Dodatok č.6 k VZN č.2/2013
ROK 2014
VZN č.2/2014 O úhradách za služby poskytované obcou Horná Súča
VZN č.3/2014 O umiestňovaní volebných plagátov
ROK 2015
VZN č.1/2015 O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horná Súča

 

VZN č. 2/2015 O povinnosti vypracovať povodňový plán
VZN č.3/2015 O poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
VZN č.4/2015 O vzdelávaní na území Obce Horná Súča
VZN č. 5/2015 O podmienkach prideľovania nájomných bytov
VZN č. 6/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku - zrušené
Dodatok č.1 VZN o miestnych daniach
ROK 2016
VZN č.1/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horná Súča
VZN č.2/2016 O vzdelávaní na území obce
ROK 2017
VZN 1/2017 miestne referendum
VZN 2/2017 o znečisťovaní ovzdušia
VZN č.3/2017 o vzdelávaní na území obce návrh
VZN č. 4/2017  o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 
VZN č.5/2017 o nakladani s KO

 ROK 2018

Dodatok č.1 k VZN 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Dodatok č.2 k VZN 4/2017 o miesntych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

ROK 2019


  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o poskytovani jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

 Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

 VZN č. 1/2019 o vzdelávaní na území obce Horná Súča

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.