Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Starosta obce Horná Súča

Ing. Juraj Ondračka

Osobné údaje

 • Dátum narodenia: 30.7.1978
 • Miesto narodenia: Trenčín
 • Národnosť: slovenská
starosta.jpg

Vzdelanie

2002 Ukončenie inžinierskeho štúdia s vyznamenaním
študijný odbor: Elektronika,
zameranie: Rádioelektronika
Štátna záverečná skúška z okruhu: Signály a spracovanie signálov
Téma diplomovej práce: Adaptívna filtrácia šumu
Udelená pochvala dekana FEI STU za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu
Udelené pochvalné uznanie dekana FEI STU za dosiahnuté výsledky v štúdiu na vysokej škole a veľmi dobré výsledky v odbornej práci na fakulte počas štúdia
2000-2002 študent inžinierskeho štúdia Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Študijný odbor: Elektronika
Zameranie: Rádioelektronika
2000 Ukončenie bakalárskeho štúdia
Štátna záverečná skúška z okruhu: Číslicové obvody
1996-2002 študent bakalárskeho štúdia Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Študijný odbor: Elektronika
Zameranie: Rádioelektronika
1996 Ukončenie stredoškolského štúdia, maturitnou skúškou s vyznamenaním
1992-1996 Študentom Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Trenčíne
1984-1992 Žiakom základnej školy v Hornej Súči

Profesionálna prax

2006 - doteraz Obec Horná Súča, č. 233, 913 33 Horná Súča, Funkcia: starosta obce

2003 - 2006 AllDeco spol. s r. o., 919 31 Jaslovské Bohunice, Funkcia: Odborný pracovník elektro

 • Riadenie elektrotechnických činností, prevádzky alebo poučených pracovníkov,
 • Príprava a výkon elektrotechnických činností pre meranie, reguláciu a spracovanie elektrických, fyzikálnych a chemických veličín,
 • Návrh, výroba, inštalácia a údržba elektronických riadiacich systémov, elektrotechnických zariadení, snímačov pre zariadenia na dekontamináciu, monitorovanie, úpravy a spracovanie rádioaktívneho odpadu.
 • Údržba a opravy elektrických zariadení (do 1000 V) súvisiacich s činnosťou firmy

Dátum uvolnenia do výkonu verejnej funkcie: 29.12.2006

2002 - 2003 Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, výkon civilnej vojenskej služby

 • Pedagogická činnosť, vedenie cvičení z oblasti elektroniky, teoretickej elektrotechniky, CAD konštrukcia elektronických systémov, špeciálnych senzorických systémov a technickej diagnostiky.
 • Odborný konzultant diplomových prác

Dátum ukončenia: 2.5.2003

Odborné znalosti

 • Elektrotrotechnické materiály, elektronické prvky, polovodičové štruktúry, elektronické obvody a prenos informácií, impulzné obvody, číslicové obvody, analógové obvody, počítačová analýza obvodov, základy návrhu integrovaných obvodov.
 • Silnoprúdové prvky a systémy, výkonová elektronika, napájacie zdroje pre elektronické zariadenia, elektronické merania, meranie elektrických a neelektrických veličín.
 • Fyzika mikrosenzorov, snímače biosignálov, biofyzika, diagnostika v medicíne, zvuková technika, rádiové prijímače, číslicové spracovanie obrazov, mikroprocesorová technika, signálové procesory, telematické systémy, mechatronika, základy automatizácie.
 • Digitálne signálové procesory Texas Instruments TMS320C5x a TMS320C6x

Počítačové znalosti

 • Počítačové modelovanie a simulácia (Matlab/Simulink - simulácie adaptívnych algoritmov, Micro-Cap, Spice - simulácia elektronických obvodov)
 • Užívateľské programy ( Windows 98, ME, 2K, XP, MS Office, Photoshop, CorelDraw, Protel99, PC Schematic)
 • Programovanie v jazyku C, základy Visual C++, Asembler, HTML, PHP.

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - mierne pokročilý

Odborné osvedčenia

 • § 23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky v rozsahu odbornej spôsobilosti: Elektrické zariadenia do 1000 V + bleskozvody v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.
 • vodičský preukaz skupiny A, B, C, D, E a T

Medzinárodné odborné konferencie

1.11.2000 8. ročník konferencie Matlab 2000, Česká republika
Práca: Simulation of RLS and LMS algorithms for adaptive noise cancellation in Matlab
7.-11.5.2001 The 2001 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Salt Lake City, Utah, USA
Práca: Simulation of RLS and LMS algorithms for adaptive noise cancellation in Matlab before implementation to DSP

Publikácie

[1] Ondracka, J., Oravec, R., Kadlec, J., Cocherová, E.: Simulation of RLS and LMS algorithms for adaptive noise cancellation in Matlab, Sborník příspevku 8. ročníku konference MATLAB 2000, Praha, 2000
[2] Ondracka, J., Oravec, R., Kadlec, J., Cocherová, E.: Simulation of RLS and LMS algorithms for adaptive noise cancellation in Matlab before implementation to DSP, Sborník příspevku 8. ročníku konference MATLAB 2000, Salt Lake City, Utah, 2001

Účasť na vedecko - výskumnom projekte

Číslicové spracovanie zvukových, obrazových a biomedicínskych signálov, VTP č. 102/VTP/2000, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej Univerzity, Bratislava, 2000 - 2001

Záľuby:

Príroda, hasičský šport, práca s mládežou a deťmi, plávanie, bicyklovanie, tvorba web stránok, čítanie, divadlo (http://divadlohs.szm.sk/), práca s drevom.

Aktivity vo voľnom čase:

 • Predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Hornej Súči (od 11/2001) (http://hasici.webpark.sk/ alebo http://hornasuca.webzdarma.cz )
 • Člen Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Trenčíne (od 2/2002)
 • Poslanec Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči (12/2002 - 12/2006)
 • Predseda Socialnej, zdravotnej a bytovej komisie OZ v Hornej Súči (1/2003 - 12/2006)
© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.