Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Rozšírenie kapacity infraštruktúry MŠ v obci Horná Súča výstavbou novej MŠ

            IROP            EU ERDF                             

Názov projektu: Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy

Cieľ projektu: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód projektu: 302021H288

Zmluvná výška NFP: 442 225,00 EUR

Termín realizácie aktivít projektu: 1/2018 – 6/2019

 Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Horná Súča zo súčasných 79 detí na 119 detí. Projekt s názvom Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy sleduje realizáciu:

Hlavných aktivít a to:

1.    výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania Aktivita A

2.    stavebno-technické úpravy areálu materskej školy AKTIVITA D

3.    obstaranie materiálno-technického vybavenia Aktivita E

 Podporných aktivít a to:

1. Riadením projektu

2. Zabezpečením informovanosti a komunikácie

Merateľné ukazovatele sú :

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl(119),

Počet podporených materských škôl(1),

Počet nových verejných budov(1),

Podlahová plocha nových verejných budov(705,52 m2),

Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením(1)

Počet podporených areálov MŠ(1)

 Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.irop.sk

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.