Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Prístavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ Horná Súča

Prístavba ZŠ a Rekonštrukcia MŠ Horná Súča

Obci Horná Súča bola dňa 01.03.2010 schválená žiadosť o NFP na realizáciu projektu „Prístavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ Horná Súča" v celkovej výške oprávnených výdavkov 999 982,05 EUR a výške Nenávratného Finančného Príspevku (NFP) 949 982,95 EUR. Dňa 23.03.2010 Obec Horná Súča, v zastúpení starostu podpísala zmluvu o NFP s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja. V mesiacoch oktober 2009 až marec 2010 bol verejným obstarávaním vybraný dodávateľ stavby EURO-BUILDING, a.s., ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou. Po kontrole verejného obstarávania ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) sme dňa 14.06.2010 stavenisko odovzdali dodávateľovi na realizáciu projektu Prístavby ZŠ a rekonštrukcie MŠ v rozsahu

  1. výmena okien a dverí v budove MŠ
  2. zateplenie celej budovy MŠ
  3. prístavba telocvične ZŠ
  4. obstaranie interiérového nábytku a vybavenie telocvične,
  5. obstaranie vybavenia troch učební.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a
vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti"
 
Názov projektu: Prístavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ Horná Súča

Kód projektu:    22110120075

Začiatok realizácie projektu:    20.05.2010
Koniec realizácie projektu:    31.11.2011

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa Obce Horná Súča
www.hornasuca.sk

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.