Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Obnova verejného osvetlenia v obci Horná Súča

Obnova  verejného osvetlenia v obci Horná Súča

 

 

Obec Horná Súča zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,

Prioritná os:                            2 - Energetika            

Opatrenie:                              2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Názov projektu:                       Obnova verejného osvetlenia v obci Horná Súča

Popis projektu:                       Obec Horná Súča zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 272 svietidiel a osadených 276 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 556,78 GJ/rok

Miesto realizácie projektu:                                         Horná Súča

Výška poskytnutého príspevku:                                 355 649,06 

Dátum začatia realizácie projektu:                             07/2015

Dátum skončenia realizácie projektu:                        06/2016

Názov riadiaceho orgánu:                                          Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu:                     www.economy.gov.sk

Internetová stránka operačného programu:              www.opkahr.sk

Názov a sídlo prijímateľa:                                          Obec Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233

 

 

 

Tento projekt je financovaný Európskou úniou z ERDF

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Vlajka EUlogo OP KaHR

 

 

 

 

 

osvetlenie-1-.JPG

osvetlenie-2-.JPG

osvetlenie-3-.JPG

osvetlenie-4-.JPG

osvetlenie-6-.JPG

osvetlenie-7-.JPG

osvetlenie-8-.JPG

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.