Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Zástupca starostu

ZÁSTUPCA STAROSTU OBCEP1050839.JPG

Jozef Mrázik - zástupca starostu

 Kontakt: 0905 43 44 17

 E-mail: jozef.mrazik@hornasuca.sk

     

1.     Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

2.     Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

3.     Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

4.     Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

5.     Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

 Plat zástupcu starostu od 1.2.2019 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.