Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Komisia kultúry a Komisia sociálna

Komisia kultúry, školstva a športu

 

 • prerokováva a vyjadruje sa k plánu kultúrnej činnosti
 • prerokováva návrhy koncepcie školstva na území obce, zaoberá sa perspektívou rozvoja   školstva
 • prerokováva kritéria poskytovania príspevkov a zaujíma k nim svoje   stanoviská
 • prerokováva a vyhodnocuje využívanie kultúrnych zariadení v obci
 • organizačno-technicky zabezpečuje poriadanie obecných kultúrnych podujatí
 • spolupracuje s farským úradom, koordinuje priestorové a organizačné možnosti pri realizácií plánu kultúrnych podujatí
 • prerokováva a vyhodnocuje činnosť ZPOZ
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

  

Bc. Zemanovič Dominik predseda komisie
Barinec František člen komisie
Barincová Janka člen komisie
Buček Štefan člen komisie
Ing. Dohnan Pavol člen komisie
Gažiová Iveta člen komisie
Habániková Ľuboslava  člen komisie
Mikušinec Pavol člen komisie
Zemanovič Ľuboslav člen komisie
Gago Mário zapisovateľ

 Zasadnutia komisie kultúry, školstva a športu v roku 2019

index3.jpeg

Dátum zasadnutia Čas zasadnutia Miesto zasadnutia
26.02.2019 17:00 OcÚ Horná Súča
28.05.2019 18:00 OcÚ Horná Súča
06.08.2019 18:00 OcÚ Horná Súča
19.11.2019 17:00 OcÚ Horná Súča

 

 

 

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

 • prerokováva návrhy koncepcie sociálneho rozvoja obce
 • vyjadruje sa k zriadeniu sociálnych zariadení v obci 
 • prerokováva podnety a žiadosti občanov vo svojej pôsobnosti a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • kontroluje plnenie rozpočtu obce za danú oblasť                 
 • prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov vo svoje pôsobnosti a zaujíma k nim svoje stanoviská
 • spolupracuje s cirkvou na území obce pri riešení sociálnej situácie obyvateľov
 • spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami v obci pri utváraní zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce občanov v obci
 • vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti nájomných bytov
 • vyhodnocuje svoju činnosť
Ludviková Silvia predseda komisie
Barinec František člen komisie
Ing. Birásová Ľubica     člen komisie
Cverenkárová Štefánia člen komisie
Dohnanová Mária člen komisie
Gugová Júlia člen komisie
Sásková Zuzana člen komisie
Stražáková Elena člen komisie
Bc. Zemanovič Dominik  člen komisie
Martina Birásová

zapisovateľka

Zasadnutia komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej v roku 2019

index1.jpeg

Dátum zasadnutia Čas zasadnutia Miesto zasadnutia
07.01.2019 17:00 OcÚ Horná Súča
20.05.2019 17:00 OcÚ Horná Súča
19.08.2019 17:00 OcÚ Horná Súča
18.11.2019 17:00 OcÚ Horná Súča© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.