Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Čo robiť pri mimoriadnych situáciach

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

 Maximálna teplota

 2. stupeň

Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC):

 • a)      vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
 • b)     nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
 • c)      dodržiavať pitný režim.

 3. stupeň               

Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40ºC):

 • a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
 • b) dodržiavať pitný režim,
 • c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani vstojacich automobiloch,
 • d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare apod.).

 Minimálna teplota

 2. stupeň

Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < 20ºC). Silný mráz:

 • a)      chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
 • b)     chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
 • c)      vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.

 3. stupeň

Minimálnej teploty vzduchu (M3, < 30ºC). Veľmi silný mráz:

 • a)      urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
 • b)     vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie...),
 • c)      chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.

 Vietor

 2. stupeň

Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s):

 • a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
 • b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 • c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 • d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 • e) nepúšťať von deti,
 • f) zabezpečiť domáce zvieratá,
 • g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 • h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných plochách,
 • i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,
 • j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

 3. stupeň

Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):

 • a)     keď nie je nutné,  nevychádzať z domu,
 • b)     nezdržiavať sa na voľných plochách,
 • c)     zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 • d)     nepúšťať von deti,
 • e)     s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
 • f)      zabezpečiť žeriavy.

 Snehové jazyky a záveje

 2. stupeň

Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:

 • a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata apod.),
 • b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka apod.) pre prípad núdze.

 3. stupeň

Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:

 • a)      obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
 • b)     obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

Sneženie

 2. stupeň

Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h:

 • a)      na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
 • b)     vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
 • c)      v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických vedení.

 3. stupeň

Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h:

 • a)      obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.

 Poľadovica

 2. stupeň

Intenzívna tvorba poľadovice:

 • a)      obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
 • b)     upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

 3. stupeň               

Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:

 • a)      obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
 • b)     upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

Búrky

 2. stupeň

Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazy vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s):

 • a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
 • b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 • c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 • d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 • e) zabezpečiť domáce zvieratá,
 • f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 • g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
 • h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať vautomobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zatopenie),
 • i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
 • j) opustiť vodné plochy, a priestory vblízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

 3. stupeň

Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za 1h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):

 • a)      keď nemusíte, nevychádzať z domu,
 • b)     nepúšťať von deti,
 • c)      neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 • d)     nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
 • e)      opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
 • f)       zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Dážď

2. stupeň

Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h):

v prípade kritického nedostatku času:

               Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto.

 pokiaľ máte dostatok času:

 • a)      vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
 • b)     premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
 • c)      uzatvoriť  a utesniť všetky okná a otvory,
 • d)     pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
 • e)      pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 • f)       zobrať si nepremokavú obuv a odev,
 • g)      odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
 • h)      informovať svojich susedov,
 • i)        pripraviť evakuáciu zvierat,
 • j)       pripraviť si evakuačnú batožinu,
 • k)     opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

 3. stupeň

Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za12h):

 • a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,
 • b) opustiť vodné plochy, a priestory vblízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
 • c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
 • d) uzatvoriť autesniť všetky okná aotvory,
 • e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody aplynu.

Hmla

2. stupeň

Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 300m):

Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie.

 3. stupeň

Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m):

Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.